Podsumowanie III edycji programu ”Bieg po zdrowie” 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 program był realizowany wśród 20948 uczniów 1082 klas IV z 536 szkół podstawowych (45% szkół) województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów (18251 osób).

Program był często realizowany podczas godzin wychowawczych, uczniowie odebrali go z  bardzo dużym zainteresowaniem, chętnie uczestnicząc w zajęciach. Z ogromnym zaangażowaniem wypełniali zeszyt ćwiczeń. Byli bardzo dociekliwi i chłonni wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz przerażeni, jakie skutki może wywołać bierne palenie. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Zastosowanie metod aktywizujących, obserwacji bezpośredniego otoczenia, wymiany refleksji i pomysłów umożliwiło zrealizowanie celu programu - uświadomienie dzieciom szkodliwości nałogu jakim jest palenie papierosów. Program zyskał pozytywne opinie koordynatorów, uczniów i rodziców.

 

 

Podsumowanie II edycji programu ”Bieg po zdrowie” 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 program był realizowany wśród 16859 uczniów 830 klas IV z 409 szkół podstawowych (35% szkół) województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów (15548 osób).

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Uczniowie chętnie go realizowali i dzielili się zdobytą wiedzą z kolegami z innych klas. Zajęcia programowe realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a ich podstawą było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów,pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiksy z udziałem bohaterów programu.
Zdobytą wiedzę i umiejętności zwłaszcza z zakresu asertywności będą mogli zastosować w życiu codziennym. Dużą motywacją dla nauczycieli realizujących program było zaangażowanie uczniów, liczne pytania, chęć pracy indywidualnej i grupowej, czynny udział w dyskusjach, oczekiwanie na kolejne zajęcia. Bardzo dobrze przygotowane materiały (scenariusze lekcji, zeszyty ćwiczeń) sprawiały, że program chętnie był realizowany zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.
Zróżnicowanie metod aktywizujących uczniów, ciekawe prace domowe przyczyniały się również do dużego zaangażowania rodziców.

 

Podsumowanie I edycji programu ”Bieg po zdrowie” 2016/2017
Realizacja programu w województwie wielkopolskim rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku. W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z założeniami program był realizowany wśród 5048 uczniów 300 klas IV z 177 szkół podstawowych ( 15% szkół) województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów (4628 osób – 87%).
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci.
Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.
Wyniki z przeprowadzonej ewaluacji programu pozwalają stwierdzić, że w znacznej mierze osiągnięto zakładane rezultaty, w tym wzrost wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych oraz zwiększenie umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie.

 

 

Loading...

Loading...

 

 

 

bieg po zdrowie

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie”.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2016/2017 program będzie realizowany wśród uczniów 300 klas IV szkół podstawowych województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów.

Główne cele programu:
- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwięk¬szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon¬tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

Podczas zajęć dzieci będą:
- dyskutować,
- wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
- przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
- liczyć koszty palenia papierosów,
- pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
- tworzyć komiks z bohaterami programu.

Nagrane zostały również filmy edukacyjne z udziałem psychologów oraz autorów programu. Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony został założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej
pt. „Bieg po zdrowie”.

Filmy umożliwiają:
- szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
- poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
- poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
- poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
- skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Informacje o nowościach będą pojawiać się na facebooku GIS-u oraz WSSE w Poznaniu.

 

 

 

popup korona

popup korona 3