wsse-poznanZadziwiającym jest fakt, że większość społeczeństwa doskonale wie, że palenie jest szkodliwe, a mimo to 39% mężczyzn i 23% kobiet nadal codziennie pali papierosy.
Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym. Dlatego tak ważne jest przekazanie jej informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska.
Dzieci, młodzież, kadrę pedagogiczną szkół, a także rodziców i opiekunów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową :

 • Bieg po zdrowie

  Podsumowanie III edycji programu ”Bieg po zdrowie” 2018/2019

  W roku szkolnym 2018/2019 program był realizowany wśród 20948 uczniów 1082 klas IV z 536 szkół podstawowych (45% szkół) województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów (18251 osób).

  Program był często realizowany podczas godzin wychowawczych, uczniowie odebrali go z  bardzo dużym zainteresowaniem, chętnie uczestnicząc w zajęciach. Z ogromnym zaangażowaniem wypełniali zeszyt ćwiczeń. Byli bardzo dociekliwi i chłonni wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz przerażeni, jakie skutki może wywołać bierne palenie. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Zastosowanie metod aktywizujących, obserwacji bezpośredniego otoczenia, wymiany refleksji i pomysłów umożliwiło zrealizowanie celu programu - uświadomienie dzieciom szkodliwości nałogu jakim jest palenie papierosów. Program zyskał pozytywne opinie koordynatorów, uczniów i rodziców.

   

   

  Podsumowanie II edycji programu ”Bieg po zdrowie” 2017/2018

  W roku szkolnym 2017/2018 program był realizowany wśród 16859 uczniów 830 klas IV z 409 szkół podstawowych (35% szkół) województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów (15548 osób).

  Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Uczniowie chętnie go realizowali i dzielili się zdobytą wiedzą z kolegami z innych klas. Zajęcia programowe realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a ich podstawą było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów,pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiksy z udziałem bohaterów programu.
  Zdobytą wiedzę i umiejętności zwłaszcza z zakresu asertywności będą mogli zastosować w życiu codziennym. Dużą motywacją dla nauczycieli realizujących program było zaangażowanie uczniów, liczne pytania, chęć pracy indywidualnej i grupowej, czynny udział w dyskusjach, oczekiwanie na kolejne zajęcia. Bardzo dobrze przygotowane materiały (scenariusze lekcji, zeszyty ćwiczeń) sprawiały, że program chętnie był realizowany zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.
  Zróżnicowanie metod aktywizujących uczniów, ciekawe prace domowe przyczyniały się również do dużego zaangażowania rodziców.

   

  Podsumowanie I edycji programu ”Bieg po zdrowie” 2016/2017
  Realizacja programu w województwie wielkopolskim rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku. W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z założeniami program był realizowany wśród 5048 uczniów 300 klas IV z 177 szkół podstawowych ( 15% szkół) województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów (4628 osób – 87%).
  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci.
  Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.
  Wyniki z przeprowadzonej ewaluacji programu pozwalają stwierdzić, że w znacznej mierze osiągnięto zakładane rezultaty, w tym wzrost wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych oraz zwiększenie umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie.

   

   

  Loading...

  Loading...

   

   

   

  bieg po zdrowie

  Program edukacyjny „Bieg po zdrowie”.
  Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2016/2017 program będzie realizowany wśród uczniów 300 klas IV szkół podstawowych województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów.

  Główne cele programu:
  - opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  - pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  - zwięk¬szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon¬tekście szkodliwości palenia papierosów.

  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

  Podczas zajęć dzieci będą:
  - dyskutować,
  - wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  - przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  - liczyć koszty palenia papierosów,
  - pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  - tworzyć komiks z bohaterami programu.

  Nagrane zostały również filmy edukacyjne z udziałem psychologów oraz autorów programu. Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony został założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej
  pt. „Bieg po zdrowie”.

  Filmy umożliwiają:
  - szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
  - poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
  - poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
  - poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
  - skłonienie do refleksji i przemyśleń.

  Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Informacje o nowościach będą pojawiać się na facebooku GIS-u oraz WSSE w Poznaniu.

   

   

   

 • Nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995

  paragraf wsse

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów (art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"), przesyłamy zaprojektowany przez Główny Inspektorat Sanitarny nowy wzór znaku zakazu palenia.

  Od 8 września obowiązują nowe przepisy w związku ze zmianą Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najważniejsze dotyczą papierosów elektronicznych które traktowane są jak wyroby tytoniowe. Ustawa wprowadza zakaz udostępniania i sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem osobom poniżej 18 lat. W przypadku wątpliwości co do wieku, sprzedawca będzie mógł zażądać dokumentu potwierdzającego wiek. Nie będzie też można kupić e-papierosów i pojemników zapasowych w automatach.

  Ustawa wprowadza również ograniczenia co do miejsc palenia, tak jak wy przypadku wyrobów tytoniowych zakaz obowiązuje w miejscach publicznych czyli między innymi na przystankach, w placówkach medycznych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Wprowadzono również zakaz sprzedaży na odległość (np. przez internet) wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełniania.

  Osobom, które nie będą stosowały się do zakazu palenia w miejscach publicznych grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

   

   

  pdfNowy znak "ZAKAZ PALENIA" do pobrania

 • Czyste powietrze wokół nas

  wsse-poznanW roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

  pdf

  Cele szczegółowe programu:
  Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
  Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
  Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

  Opracowania:
  Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”
  Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014
  Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

  Tytuły zajęć:
  Wycieczka,
  Co i dlaczego dymi?
  Jak się czuję kiedy dymi papieros?
  Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  Jak unikać dymu papierosowego?
  Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

  Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.
  W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:
  wycieczka
  narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
  „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
  ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
  drama – zabawa w kwiatki,
  piosenka – postać smoka Dinka
  zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
  znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”

  Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.
  Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.
  W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały (do pobrania):

  Broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców

  Kolorowanka kwiaty 1

  Kolorowanka kwiaty 2

  Kolorowanka kwiaty 3

  Plakaty dymy

  Kolorowanka Dinek

  Ramki do kolorowania

  Labirynt Dinek

  Znajdź różnicę

   

  PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2019
  PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2018
  PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2017
  PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2016
  PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2015

  Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” za rok szkolny 2014/2015.

  Koordynatorzy programu:
  Izabela Kańska, Renata Ślendak

  Kontakt:
  e-mail:
  e-mail:
  tel. (61) 656 80 21
  tel. (61) 656 80 23
  tel. (61) 656 80 24

Uczniów V klas szkół podstawowych zapraszamy do udziały w konkursie "Palić, nie palić - oto jest pytanie?", a uczniów szkół ponadpodstwowych w konkursie "Tytoń - od leku po truciznę". Natomiast uczniów szkół gimnazjalnych zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń".
Ponadto organizujemy akcje skierowane do ogółu społeczeństwa: Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

"Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń"

Konkursy

Konkursy

Światowy dzień bez tytoniu

Światowy dzień bez tytoniu

Światowy dzień rzucania palenia

Światowy dzień rzucania palenia

Światowy dzień walki z rakiem

Światowy dzień walki z rakiem

E-papierosy

E-papierosy

Ustawa o zakazie palenia

Ustawa o zakazie palenia

 

 

Nota prasowa Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018

popup korona

popup korona 3