PROJEKT EDUKACYJNY - "Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny"

 

Od 2015 roku pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego realizują projekt edukacyjny
„Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”. Autorami projektu są pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jego realizacja odbywa
się w oparciu o poradnik „Smak życia czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka. Projekt skierowany jest uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych,
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz do kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. „dopalaczy”
na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a tym samym zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej. Realizacja projektu w środowisku szkolnym
ma kształtować pożądane społecznie postawy oraz umacniać asertywne zachowania.

Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z terenu woj. wielkopolskiego uczestnicząc w cyklicznych szkoleniach oraz tematycznych konferencjach, zostali merytorycznie przygotowani do pracy z młodzieżą i realizacji projektu w środowisku szkolnym.

W latach 2015-2017 w ramach projektu pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzili:
• 238 szkoleń dla 7540 uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,
• 93 szkolenia dla 2805 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców uczniów,
• 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych i szkół specjalnych,
• 20 spotkań tematycznych dla 5645 uczniów,
• 10 konferencji na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego jakie stwarza używanie nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. „dopalaczy”,
w których udział wzięło ok 1500 osób.

W 2018 roku - czwartym roku realizacji projektu - przeprowadzono 64 szkolenia dla 1454 uczniów z terenu woj. wielkopolskiego (35 szkoleń dla 691 uczniów VII-VIII
klas szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 29 szkoleń dla 763 uczniów szkół ponadgimnazjalnych: ze szkół zawodowych, techników i liceów). Uczestników
poddano badaniom ankietowym przed i po szkoleniu, oceniającym poziom wiedzy na temat środków zastępczych tzw. „dopalaczy”. Ankietyzacji poddano
731 dziewcząt i 723 chłopców w wieku 13-18 lat. Przeważała młodzież w wieku 15-16 lat – 556 uczniów (38%). Młodzież w wieku 17-18 lat stanowiła 30% - 440
osób, w wieku 13-14 lat było 29% - 417 osób a zaledwie 3% - 41 osób miało powyżej 18 lat.

Uczestnicy szkoleń w większości deklarowali brak kontaktu z „dopalaczami”. Szczególnie widoczne jest to w grupie gimnazjalistów, gdzie 89% badanych nie miało
styczności z tymi środkami, nieco niższy odsetek - 86%, deklarują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

dopki

Na pytanie: Czy od „dopalaczy” można się uzależnić? analiza ankiet wykazała wzrost poziomu wiedzy: z 86% udzielonych prawidłowych odpowiedzi w ankiecie
wstępnej do 94% odpowiedzi prawidłowych w ankiecie końcowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że odsetek odpowiedzi „nie wiem” z 10% spadł do 3%.

Badania ankietowe przeprowadzone na przestrzeni lat - 2015-2018 w ramach projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” wykazały, że młodzież posiada wiedzę
na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz że są one ogólnodostępne
i łatwo je nabyć. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie bardzo chętnie i licznie biorą udział w szkoleniach, są zainteresowani ww. tematyką i aktywnie w nich uczestniczą.

W roku 2018 pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego przeprowadzili różnorodne działania edukacyjne adresowane w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych:
• 273 szkolenia, narady, spotkania edukacyjne, prelekcje i pogadanki, w których udział wzięło 9188 osób,
• 53 akcje, festyny, stoiska i punkty informacyjno-edukacyjne, w których udzielono informacji 3925 osobom,
• 12 konkursów.

W zakresie upowszechniania programów, w tym edukacyjnych, z uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy w 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono:
• 37 szkoleń, konferencji, prelekcji i pogadanek, w których udział wzięło 1240 osób,
• 25 spotkań edukacyjno-informacyjnych, rozmów indywidualnych, akcji w których uczestniczyło 761 osób.

Biorąc pod uwagę skalę problemu dot. nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, istnieje konieczność kontynuacji i prowadzenia w kolejnych latach systematycznych działań informacyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa w celu podniesienia poziomu wiedzy i uwrażliwienia - szczególnie młodych ludzi,
na zagrożenia jakie niesie za sobą używanie tzw. „dopalaczy”.

 

 

 

 

 

Wojewódzcy koordynatorzy Projektu:
Agnieszka Dyk-Duszyńska, Alina Pioterek

Kontakt:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
tel. (61) 656 80 21 /23/


 

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 


 

 


popup korona

popup korona 3