Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

 

   Działalność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu to nie tylko nadzór i edukacja. Każdego dnia nasi pracownicy robią wszystko, aby chronić Państwa zdrowie.
Skuteczność tych działań zapewniają wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą oraz systemy zarządzania:

- w Dziale Nadzoru zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012;
- w Dziale Laboratoryjnym zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 potwierdzony certyfikatem akredytacji o numerze AB 438.

 


   Kierownictwo

 

 Jadwiga Kuczma

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
dr n. biol. Jadwiga Kuczma-Napierała

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu od 01.05.2020 roku.
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu; magister pielęgniarstwa. W 1997 roku obroniła pracę doktorską na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych. Ukończyła specjalizację z medycyny społecznej i 1o z higieny i epidemiologii. Jest specjalistą w dziedzinie epidemiologii oraz specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
Studium Podyplomowe Zarządzania w Opiece Zdrowotnej ukończyła w 2011 roku.
Wieloletni dydaktyk i wykładowca z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologii i systemu jakości. Wprowadziła system Jakości w Nadzorze w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego.
Autorka i współautorka ponad 50 prac naukowych. Wypromowała 100 magistrów i 40 licencjatów oraz kilkuset absolwentów studiów podyplomowych.
W latach 1995-1999 pełniała funkcję Kierownika Oddziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Poznania, będąc równocześnie koordynatorem Sieci Zdrowych Miast w Poznaniu Od 2000 r. do 30.04.2020 r. pełniła funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

  X9A7007

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od 20.05.2020

mgr Hanna Kurek
Wykształcenie wyższe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, specjalność chemia środowiska /1999/.
Podyplomowe studia z zakresu Doskonalenia Kadr Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie /2005/. Współautorka dwóch publikacji naukowych.
Przebieg pracy zawodowej: Od 10 kwietnia 2000 roku do końca 2018 roku zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, początkowo w Laboratorium Badania Wody, następnie w Oddziale Higieny Komunalnej, gdzie w latach 2006 – 2018 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody. Od 1 stycznia 2019 r. zatrudniona w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Poznaniu, w której do dnia 19 maja 2020 r. pełniła funkcję Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej.

 

 Jacek Szopka

Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jacek Szopka

Wykształcenie wyższe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek nauki polityczne (1982). Podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Ekonomicznym 1992/1993. Przebieg pracy zawodowej: 1994  - 1998 nauczyciel SP nr 19 w Poznaniu. Od 1 września 1998 do chwili obecnej zastępca dyrektora WSSE ds. ekonomiczno  - administracyjnych.


   Komórki organizacyjne WSSE w Poznaniu i osoby sprawujące w nich funkcje

Oddział Epidemiologii
Kierownik - mgr Justyna Mazurek -fax: 61 656 80 44, e-mail:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia
Kierownik - mgr Andrzej Wieland -fax: 61 854 48 12, e-mail:

Oddział Higieny Komunalnej
Kierownik - mgr Szymon Marciniak - fax: 61 656 80 13, e-mail:

Oddział Higieny Pracy
Kierownik - mgr inż. Marek Duszyński - fax: 61 656 80 07, e-mail:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik - mgr Marta Paul -Lis - fax: 61 656 80 01, e-mail:

Oddział Higieny Radiacyjnej
Kierownik - mgr Grażyna Grobelna - fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik - mgr inż. Lilla Łabno - e-mail:

Oddział ds Systemu Jakości
Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości - mgr inż. Joanna Krakowska - e-mail:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Kierownik - mgr Hanna Gaertner - Wieland -  fax: 61 856 80 22, e-mail:

Dział Laboratoryjny
Kierownik Działu Laboratoryjnego / Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Dziale Laboratoryjnym –
dr inż. Faustyna Goc - fax: 61 852 50 03, e-mail:

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Kierownik- mgr Katarzyna Łasińska - fax: 61 854 49 10, e-mail:

Laboratorium Badania Żywności
Kierownik - mgr Anna Knychała - fax: 61 854 48 49, e-mail:

Laboratorium Badania Wody i Gleby
Kierownik - dr inż. Jacek Olejniczak - fax: 61 854 48 29, e-mail:

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
Kierownik - mgr Anna Bresińska - fax: 61 656 80 28, e-mail:

Laboratorium Aparatury Specjalnej
Kierownik - mgr Anna Rogulska -fax: 61 854 48 49, e-mail:

Laboratorium Badań Radiacyjnych
Kierownik - mgr Katarzyna Kierszko -fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Organizacji i Statystyki
Kierownik - mgr Alicja Filanowicz - fax: 61 854 48 56, e-mail:

Oddział Kadr
Kierownik - mgr Ewa Piotrowska - fax: 61 854 48 68, e-mail:

Sekcja Prawna
Kierownik - mgr Kazimierz Praczyk     e-mail:

Audytor Wewnętrzny
mgr Adam Piotrowski - mail:

Inspektor do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Tadeusz Grzybek - e-mail:

Inspektor do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej
Artur Nosal - e-mail:

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Arkadiusz Koprowski

Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Promocji
mgr Wiesława Kostuj - e-mail:

Oddział Ekonomiczny
Główna Księgowa - mgr Dorota Serafińska -  fax: 61 854 48 82, e-mail: 

Oddział Administracji
Kierownik - Bożena Zimniewicz -  fax 61 854 48 48, e-mail:

Oddział Techniczny
Kierownik - Artur Nosal -  fax: 61 854 48 01, e-mail:

Sekcja Informatyczna
Kierownik - mgr Michał Miller - e-mail:

Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych
Mirosław Piana; mgr Szymon Wróblewicz -  e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
mgr Michał Miller – e-mail:   ; adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań


   System Zarządzania

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wprowadzono i akredytowano Systemy Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących- co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 438. Ponadto, wdrożony jest także System Zarządzania zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania rożnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Poprzez wdrożenie Norm stanowiących zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności laboratoryjnych i kontrolnych (inspekcyjnych), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za 2019r. - (otwórz)

Polityka Jakości WSSE - (otwórz)


Statut

Zarządzenie Nr 211/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu


Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 22/20 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu  z dnia 31 sierpnia 2020r.  w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu

(Zarządzenie Nr 22/20 - (pobierz)

 

Schemat organizacyjny WSSE w pliku PDF - (pobierz)

 

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wprowadzony został zarządzeniem Nr 22/20 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia  31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Regulamin WSSE w Poznaniu  - (pobierz)