komunikaty k 

 

basen

wsse-poznanOcena jakości wody w basenach

Ocena jakości wody w basenach

Ocena jakości wody w kąpieliskach

Ocena jakości wody w kąpieliskach

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach

Mięczak zakaźny

Mięczak zakaźny

Nadzór nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli

Nadzór nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli

Nadzór nad pływalniami

Nadzór nad pływalniami

 

 W dniu 17 grudnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016), które zobowiązuje wszystkich zarządzających pływalniami do sprawowania nadzoru nad jakością wody na pływalniach. Rozporządzenie określa m.in. wymagania jakości wody na pływalniach, częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach, obowiązki zarządzającego pływalnią, w tym sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

1. Zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody na pływalni na podstawie:
- systematycznego badania jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (zgodnie z ustalonym harmonogramem z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym) oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni ? wyniki badań zarządzający pływalnią przekazuje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 3 dni roboczych,
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni (pH wody, potencjał redox, stężenie chloru, temperatura wody) oraz bieżącej obserwacji wody na pływalni (dokumentowanie spostrzeżeń i podejmowanych czynności).

2. Informuje użytkowników o jakości wody na pływalni w postaci komunikatów, które zamieszcza:
- na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających,
- na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią.

3. W zależności od rodzaju niecki i zakresu oznaczanych parametrów badania jakości wody prowadzone są z różną częstotliwością zwłaszcza w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodnopowietrzny oraz nieckach basenowych udostępnionych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3. W obszarze gdzie występuje aerozol wodnopowietrzny prowadzone są także badania w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

 
Przepisy dotyczące kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i pływalni.

  • Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/WE (Dz. U. L 64 z 4.3.2006),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. 2016, poz. 2082),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191),
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (U. z 2016 r. poz. 656, ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (U. 2012, poz. 261, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (U. z 2015 r. poz. 2016)

*Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/legislation/index_pl.htm

POPUP PROBKI2