• Oddział Higieny Żywności i Żywienia
  POBIERZ - wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - informacje do wniosków.
 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo w związku z realizacją inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane - pobierz
  Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo dla obiektów istniejących w związku z nakazem wynikającym z protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych organów - pobierz
  Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo - pobierz
   

 • Oddział Higieny Pracy
  POBIERZ - informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy.
  POBIERZ - informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  POBIERZ - karta zgłoszenia pracodawcy.
  POBIERZ - zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.
 • Oddział Higieny Radiacyjnej
  POBIERZ - wniosek o uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego

  POBIERZ - wniosek o uruchomienie pracowni.

  Informacje dla jednostek ubiegających się o wydanie zgody.

  Zgodnie z art. 33q ustawy z dnia 29 listopada 2000r.Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792 ze zm.). prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej   na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych,  wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

  Zgodnie z art. 33p ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792 ze zm.) prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Minimalne wymagania dla jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008r. nr 59 poz. 365 z późn. zm). 

  Minimalne wymagania dla jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. 2013 poz. 874).
   
  POBIERZ - wytyczne postępowania dla jednostek ubiegających się o wydanie zgody.
  POBIERZ - wniosek o wydanie zgody.
  POBIERZ - wniosek o wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

 

ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Pobierz zmiany -  (kliknij)