Plan postępowań o udzielenie zamówień


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

ARI Docs Viewer: 'https://wsse-poznan.pl//images/pliki-do-pobrania/plan_postepowan_2019.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.