Zadania realizowane przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

  Zadanie realizowane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Podstawa prawna

Telefon pod którym można uzyskać dodatkowe informacje

Uzgadnianie dokumentacji projektowej

Wydawanie zgody na odstępstwa od warunków technicznych

1.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (w odniesieniu do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim)

art. 3 pkt 2 lit. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59)

61 227 60 07

2.

Zgoda na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń przeznaczonych do stałej pracy.

§ 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

61 227 60 07

61 227 60 09

61 227 60 10

§ 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

3.

Zgoda na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi.

§ 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

4.

Zgoda na odstępstwo od przepisów w zakresie  usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń przeznaczonych do stałej pracy w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy.

§ 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

5.

Zgoda na odstępstwo od przepisów w zakresie  usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

§ 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

6.

Zgoda na odstępstwo od przepisów w zakresie  usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń  o charakterze: diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595)

7.

Zgoda na  odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń produkcyjnych przeznaczonych do  pracy stałej

§ 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

 
    § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

 
8.

Uzgodnienie rozwiązań ekspertyzy technicznej opracowanej przez właściwą jednostkę badawczo rozwojową lub rzeczoznawcę do spraw budowlanych dot. spełnienia wymagań w sposób inny niż w rozporządzeniu (rozwiązania zamienne) w zakresie sanitarno – higienicznym i zdrowotnym

§ 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

9.

Zgoda na odstępstwo od przepisów w zakresie  zmniejszenia odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe

§ 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

61 227 60 08

10.

Uzgadnianie odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i od granicy działki sąsiedniej

§ 36 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

11.

Uzgodnienie ekspertyzy technicznej w zakresie  odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 50m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi

§ 36 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

12.

Uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych  w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (w odniesieniu do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim)

art. 56 ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

61 227 60 07

Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz planowania przestrzennego

13.

Uzgadnianie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

61 227 60 09

61 227 60 10

14.

Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

15.

Opiniowanie projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

16.

Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

art. 11 pkt 5 lit. k ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

17.

Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

Opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

18.

Wydawanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych

78 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

61 227 60 07

61 227 60 08

19.

Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko  oraz wydawanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w odniesieniu do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub w zakresie higieny radiacyjnej)

78 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz 78 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Pozostałe zadania

20.

Opiniowanie projektu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

art. 101 l ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r. poz. 1396)

61 227 60 09

21.

Opiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji

art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret szóste ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398)

61 227 60 09

22.

Opiniowanie  projektu osłon stałych gabinetów wyposażonych w aparaty rentgenowskie

§ 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r., Nr 180, poz. 1325)

61 227 60 07

23.

Wydawanie opinii o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych  w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy

art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy  dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1568) 61 227 60 07

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
w godzinach pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, tj. 7:25-15:00:
 Sekretariat:
61 227 60 04
 
Asystenci:
61 227 60 07
61 227 60 08
61 227 60 09