UDZIAŁ ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W POSTĘPOWANIACH ZWIĄZANYCH Z  MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

UDZIAŁ ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W POSTĘPOWANIACH ZWIĄZANYCH Z  MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIAMI UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN

Etap postępowania:

data podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu lub studium

przed 21.10.2010r.

od 21.10.2010r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zawiadomienie

  PPIS*

- art. 11 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…), art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

    WPWIS**

- art. 11 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 11 pkt 5 lit. k ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

PPIS

- art. 11 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 1 i art. 58 ust.1 pkt 3 o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

PPIS

- art. 53 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

PPIS

- art. 53 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

Opiniowanie

PPIS

- art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…), w powiązaniu z art. 54 ust. 1 i art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

WPWIS

- art. 11 pkt. 5 lit. k ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- art. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

PPIS

- art. 54 ust. 1, w związku z 58 ust.1 pkt 3 o udostępnieniu informacji o środowisku (…),
- art. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Uzgadnianie

PPIS

- art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…), w związku u z art. 3 pkt. 1  ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 20.10.2010r.);

-

- brak podstawy prawnej do zajmowania stanowiska w zakresie uzgadniania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z
podsumowaniem

PPIS

- art. 55 ust.4 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…).

PPIS

- art. 55 ust.4 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…).

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zawiadomienie

PPIS

- art. 17 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…), art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

WPWIS

- art. 17 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

PPIS

- art. 17 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 1 i art. 58 ust.1 pkt 3 o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

PPIS

- art. 53 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

PPIS

- art. 53 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu  informacji
o środowisku (…);

Opiniowanie

PPIS

- art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…), w powiązaniu z art. 54 ust. 1 i art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…);

WPWIS

- art. 17 pkt. 6 lit. a tiret 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- z art. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

PPIS

- art. 54 ust. 1, w związku z 58 ust.1 pkt 3 o udostępnieniu informacji o środowisku (…),
- art. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Uzgadnianie

PPIS

- art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…),, art. 17 pkt. 7 lit. c  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…), w powiązaniu z art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu  informacji o środowisku (…) oraz art. 3 pkt. 1  ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 20.10.2010r.);

-

- brak podstawy prawnej do zajmowania stanowiska w zakresie uzgadniania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem

PPIS

- art. 55 ust.4 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu  informacji o środowisku (…).

PPIS

- art. 55 ust.4 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…).

*   PPIS      – właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
** WPWIS – Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871);
  3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o udostępnieniu (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.).