Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 

 1. Podstawa prawna udziału Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

            Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania                      w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dla obszaru województwa wielkopolskiego: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w przypadku dokumentów wymienionych w art. 46 oraz art. 47 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) oraz w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów (art. 50), z pominięciem dokumentów opracowanych i zmienionych przez centralne organy administracji rządowej, gdzie organem właściwym jest Główny Inspektor Sanitarny.            W przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar dwóch województw, organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, na którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowany ten dokument. Opiniowanie i uzgadnianie następuje w porozumieniu                   z zainteresowanym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. (art. 58 ust. 2).

          Natomiast w przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż dwóch województw, organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Główny Inspektor Sanitarny. (art. 58 ust. 3).

 1. Zależność organów opracowujących projekty dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.):
 • 48 – możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, jeśli organ opracowujący projekt dokumentu uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów.  Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko         w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W ww. przypadkach organ opracowujący projekt dokumentu zwraca się m.in. do właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa art. 49.
 • 53 – organ opracowujący projekt dokumentu wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Uzgodnienia dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie.
 • 54 ust. 1 – organ opracowujący projekt dokumentu wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, w tym m.in. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia jest wydawana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.
 • 55 ust. 1 – organ opracowujący projekt dokumentu wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, w tym właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone              w związku z udziałem społeczeństwa.
 • 55 ust. 3 pkt 2 – do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie m.in. organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • 55 ust. 4 organ opracowujący projekt dokumentu przekazuje przyjęty dokument wraz z podsumowaniem właściwym organom (w tym organom inspekcji sanitarnej).
Przytoczone przepisy stosuje się także do podmiotów opracowujących projekt dokumentu, niebędących organami administracji. (art. 56).

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.)
 • 3 pkt 1 – opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 

 1. Ustawa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.):
 • 11 pkt 2 – Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium zawiadamia na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania studium.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym do opiniowania projektów studium dla obszaru województwa wielkopolskiego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium począwszy od dnia 21.10.2010r.

 • 11 pkt 5 lit. k – Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium występuje o opinię dotyczącą rozwiązań przyjętych w projekcie studium do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 • 17 pkt 2 – Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zawiadamia na piśmie,  o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym do opiniowania projektów planów dla obszaru województwa wielkopolskiego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium począwszy od dnia 21.10.2010r.

 • 17 pkt 6 lit. a tiret 7– Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego występuje opinie o projekcie planu do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)
 • 4 ust. 2 – do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu lub studium, a postępowania nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. (tj. do dnia 20.10.2010r.)
Przepisy dotychczasowe w kwestii właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin regulują unormowania prawne, które obowiązywały przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, a więc zapisy art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.). Z zapisów art. 58 ust.1 pkt. 3 przedmiotowej ustawy wynika, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Mając powyższe na uwadze, w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w sprawach, do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu lub studium przed dniem 21.10.2010r., mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.