Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 

  1. Podstawa prawna udziału Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

            Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania                      w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dla obszaru województwa wielkopolskiego: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w przypadku dokumentów wymienionych w art. 46 oraz art. 47 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) oraz w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów (art. 50), z pominięciem dokumentów opracowanych i zmienionych przez centralne organy administracji rządowej, gdzie organem właściwym jest Główny Inspektor Sanitarny.

UDZIAŁ ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W POSTĘPOWANIACH ZWIĄZANYCH Z  MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

popup korona

popup korona 3