ul. Gronowa 22, 61- 655 Poznań
tel. (61) 22 76 004
e-mail: 
  mapa

 

 

Oddział  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1. Opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Opiniuje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projekty dokumentów
3. Opiniuje warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Uzgadnia warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w odniesieniu do odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 od okien i drzwi
zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i od granicy działki sąsiedniej.
5. Uzgadnia dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
6. Uczestniczy w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
7. Wydaje zgody na odstępstwa od warunków technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, w szczególności od: wysokości pomieszczeń, zagłębienia oraz oświetlenia i inne.
8. Uzgadnia ekspertyzy techniczne opracowane przez właściwą jednostkę badawczo rozwojową lub rzeczoznawcę do spraw budowlanych dot. spełnienia wymagań w sposób inny niż w rozporządzeniu (rozwiązania zamienne) w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym.
9. Opiniuje projekty osłon stałych gabinetów wyposażonych w aparaty rentgenowskie.
10. Opiniuje, uzgadnia oraz zajmuje stanowisko w innych formach w odniesieniu do spraw związanych z higieną radiacyjną oraz spraw, dla których inwestorem jest powiat.
11. Nadzoruje działalność rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo w związku z realizacją inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane - pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo dla obiektów istniejących w związku z nakazem wynikającym z protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych organów - pobierz

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo - pobierz

 

O nas

O nas

Ważne informacje

Ważne informacje

Lista rzeczoznawców

Lista rzeczoznawców

 

popup laboratorium święta 2019