ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

fax. (61) 854 48 12
e-mail:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia koordynuje kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz warunkami żywienia zbiorowego.
1. Koordynuje i kontroluje działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji środków spożywczych, produktów kosmetycznych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
2. Zajmuje się w pierwszej instancji sprawowaniem bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz oceną spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych w obiektach, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego w ramach urzędowych kontroli żywności.
3. Realizuje w drugiej instancji zadania Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
4. Wykonuje czynności na szczeblu wojewódzkim w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych środkach żywnościowych (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed - system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach). Działania te opierają się na ocenie ryzyka, zbieraniu informacji oraz koordynowaniu prac w tym zakresie. W ramach Systemu dokonywana jest ocena stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów w wyniku pojawienia się na rynku środków spożywczych szkodliwych dla
zdrowia. System przewiduje także informowanie o podjętych w trybie pilnym środkach zaradczych.
5. Koordynuje systemu RAPEX – oparty na zbieraniu i szybkim przekazywaniu informacji dotyczących produktów kosmetycznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.
6. Opracowuje i koordynuje realizację w województwie wielkopolskim „Planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu” żywności produkcji krajowej i pochodzącej z importu. W ramach urzędowej kontroli żywności pobiera się próbki w celu oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, w tym m.in. poziomów: ołowiu, kadmu, rtęci, 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD), ochratoksyny A, aflatoksyn, patuliny, zawartości cyny, benzo[a]piranu, toksyn Fusarium deoksyniwalenol, zearalenon, fumonizyny B1 i B2 i toksyny T-2 i HT-2) .
7. Analizuje wyniki działalności kontrolnej w celu podniesienia jej efektywności.
8. W ramach poprawy skuteczności nadzoru nad obiektami organizuje szkolenia dla przedstawicieli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
9. Prowadzi oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
10. Weryfikuje dokumentację zatruć pokarmowych opracowywanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
11. Koordynowanie działań związanych z nadzorem nad suplementami diety, żywnością wzbogacaną oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
12. Podejmuje działania w zakresie wprowadzania i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane.
13. Rozpatruje odwołania, skargi i zażalenia od decyzji i postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych.
14. Prowadzi porady grzybowe i dokonuje oceny grzybów świeżych wprowadzanych do obrotu (od poniedziałku do piątku, a w okresach grzybobrania także w soboty i niedziele).
15. Prowadzi centralną ewidencję osób, które uzyskały uprawnienia grzyboznawcy, nadawane w drodze decyzji tylko przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. 2008, nr 218, poz. 1399).

O nas

O nas

Ważne informacje

Ważne informacje

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

popup korona

popup korona 3