grazyna grobelna
Grażyna Grobelna (Oddział Higieny Radiacyjnej)
 
Grażyna Grobelna jest mgr fizyki ze specjalizację I0 z higieny i epidemiologii. W Stacji kieruje Odziałem Higieny Radiacyjnej nadzorującym stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym Od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w modernizacji i utrzymywaniu systemu ochrony radiologicznej biorąc udział w pracach zespołów powoływanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz kształcąc w tej dziedzinie m.in. inspektorów ochrony radiologicznej.

W okresie 1996r.÷2002r. była powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego na przewodni-czącą komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony ra-diologicznej w pracowniach rentgenowskich, a 2002 jest powoływana przez Głównego Inspek-tora Sanitarnego.

Również od ponad trzydziestu lat specjalizuje się we wdrażaniu i utrzymywaniu systemu nadzoru nad obiektami wytwarzającymi niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne. W ramach działalności edukacyjnej uczestniczyła w wielu spotkaniach z mieszkańcami i władzami terytorialnymi przedstawiając system ochrony przed polem elektromagnetycznym w środowi-sku komunalnym.

Uczestniczy jako prelegent w seminariach w tym organizowanych przez Instytut Medy-cyny Pracy w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

Prace związane z higieną radiacyjną opublikowała miedzy innymi w wydawnictwie In-stytutu Medycyny Pracy „Medycyna Pracy”, wydawnictwie Forum: „Standardy techniczne i sanitarno-higieniczne w zakładach opieki zdrowotnej” i „ Nowe wymagania BHP w służbie zdrowia” (będąc też redaktorem wydania) w wydawnictwie Verlag „Skuteczna ochrona radio-logiczna w medycynie” oraz w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej „Inży-nier i Fizyk medyczny”


 

 

powrot

popup korona

popup korona 3