1. Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej zawiera:
- informacje dotyczące następujących osób (nazwiska, miejsce przebywania, telefon):
- kierownika pracowni,
- inspektora ochrony radiologicznej,
- inspektora BHP i ppoż.;
2. Informację, kogo należy powiadomić w razie:
- zaistnienia wypadku radiacyjnego,
- uszkodzenia aparatu rentgenowskiego;
3. informację:
- jakie aparaty rentgenowskie znajdują się w wyposażeniu pracowni,
- kto i kiedy wydał zezwolenie na stosowanie tych aparatów,
- jakie rodzaje badań (zabiegów) są wykonywane;
4. Informację o wyposażeniu pracowni w osłony ruchome oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów;
5. Opis postępowania na terenie pracowni wynikający z umieszczenia na drzwiach wejściowych tablicy informacyjnej ze znakiem ostrzegawczym promieniowania jonizującego oraz z działaniem sygnalizacji ostrzegawczej;
6. Sposób kontroli narażenia pracowników na promieniowanie rentgenowskie;
7. Zasady podtrzymywania pacjentów podczas badań;
8. Wymagania związane z ochroną radiologiczną pacjentów, a w szczególności kobiet ciężarnych;
9. Wykaz aktów prawnych określających zasady ochrony radiologicznej, na podstawie których została opracowana niniejsza instrukcja;
10. Podpis inspektora ochrony radiologicznej oraz podpis kierownika pracowni zatwierdzający instrukcję i daty podpisania.

Instrukcję należy umieścić w pracowni rentgenowskiej lub gabinecie rentgenowskim na widocznym miejscu. Na kopii instrukcji przechowywanej w dokumentacji pracowni powinny znajdować się podpisy pracowników i data podpisania.

POPUP PROBKI2