Z dniem 19 grudnia 2015r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2015 poz. 2040).

Rozporządzenie to wprowadza między innymi zmiany dotyczące testów specjalistycznych aparatów rtg. Zgodnie z zapisem w §1 pkt. 3 ppkt b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2040) zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, zmieniającym ust. 6-9 w §9 dotychczasowego Rozporządzenia z dnia 18 lutego 2011r. (Dz.U. 51 poz. 265) oraz §1 pkt. 3 ppkt a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2015r. uchylającym ust. 1-5 w §9 dotychczasowego Rozporządzenia z dnia 18 lutego 2011r. (Dz.U. 51 poz. 265) wszystkie nowo montowane aparaty rtg zarówno stomatologiczne jak i ogólnodiagnostyczne wymagają wykonania testów specjalistycznych przed rozpoczęciem ich użytkowania w celach medycznych.

Ponadto testy specjalistyczne aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wykonywane są co najmniej raz na 24 miesiące, natomiast testy specjalistyczne aparatów pantomograficznych i cefalometrii wykonywane są co najmniej raz na 12 miesięcy.

Procedury wzorcowe
Zgodnie z art. 33g ust. 6 ustawy Prawo atomowe jednostka ochrony zdrowia tworzy na podstawie procedur wzorcowych udokumentowane robocze procedury postępowania wymagane przez system zarządzania jakością.
- radiologia - diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii ? diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2015r.78)
- medycyna nuklearna
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2014r., poz. 82)
- radioterapia onkologiczna
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2014r., poz. 81)

Zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Przepisy

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Prawo atomowe (Dz.U. 2017 poz. 576)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (U. 2016 poz. 950)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (U. 2015 poz. 2040)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (U. 2015 poz. 1355)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166)

Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej. Zgodnie z §22 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 r. 180, poz. 1325) w pracowni rentgenowskiej znajduje się w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach instrukcja ochrony radiologicznej.

Obowiązki inspektora ochrony radiologicznej (zobacz)

Wytyczne do ramowego programu szkoleń pracowników w zakresie ochrony radiologicznej.

Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany zapewnić prowadzenie wstępnych i okresowych ? nie rzadziej niż co 5 lat, szkoleń pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowanym przez siebie programem.
Ramowy program szkoleń należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000r., art. 11 (Dz.U. 2017 poz. 576).
W/w szkolenia dla pracowników uczestniczących w pracy ze źródłami rentgenowskimi dla celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych obejmują w szczególności:

- ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną;
- procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane ze stanowiskiem pracy;
- procedury wykonywania czynności roboczych na stanowisku pracy;
- informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego;
- w przypadku kobiet ? także informację o konieczności niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży oraz informację o ryzyku skażenia promieniotwórczego dziecka karmionego piersią przez matkę, w przypadku gdy istnieje możliwość skażenia promieniotwórczego ciała matki.

Programy szkoleń nie wymagają zatwierdzenia przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zakładowy plan postępowania awaryjnego ? na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U z 2005 r. Nr 20, poz 169) w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych - pobierz wzór

popup korona

popup korona 3