ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

fax. (61) 8544-843
e-mail:

1. Nadzoruje:
stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w medycznych pracowniach rentgenowskich,
warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz przestrzeganie wymagań systemów zapewnienia jakości w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i radioterapii,
warunki środowiska pracy w zakresie ochrony przed polem i promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 0÷300 GHz.
2. Kontroluje:
jednostki organizacyjne stosujące izotopowe źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz stosujące otwarte źródła promieniotwórcze w terenie,
zawartość radionuklidów w elementach środowiska i w środkach spożywczych metodą spektrometryczną,
natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach przebywania ludzi.
3. Prowadzi ewidencję użytkowników urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i urządzeń generujących pola elektromagnetyczne.
4. Uczestniczy w działaniach związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzeń radiacyjnych w ramach współpracy z organami dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz właściwymi komórkami Urzędu Wojewódzkiego.
5. Prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności przekroczeń limitów dawek promieniowania jonizującego, a także każdego nieuzasadnionego wzrostu dawek ponad dotychczasowe wartości.
6. Ocenia narażenie, w postępowaniu o uznawanie choroby za chorobę zawodową, pracowników zatrudnionych w kontakcie z promieniowaniem.
7. Prowadzi działalność opiniotwórczą, informacyjną i popularyzatorską w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem.

O nas

O nas

Ważne informacje

Ważne informacje

popup korona

popup korona 3