KOMUNIKATY MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

KOMUNIKAT XI
dot. informacji o ukazaniu dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24.10.2019 r. ustanawiającej piaty wykaz wskaźnikowy dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. Dostępne pod adresem:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042

 

KOMUNIKAT XII
dot. stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Dostępne pod adresem:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043

 

KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

 Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji informujemy, iż poajwiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Komunikaty Komisji ds. NDS i NDN

Komunikaty – odnośnik do strony internetowej:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

 

Azbest (zobacz)
Stres w pracy (zobacz) (zobacz 
Choroby zawodowe (zobacz)
Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi (zobacz)
Czynniki biologiczne w środowisku pracy (zobacz)

Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005, Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) należy poinformować właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

Formularz do pobrania

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012r., nr 0 poz. 890) niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, pracodawca jest zobowiązany przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informacje z rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Formularz do pobrania

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom – art. 227 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza WSSE w Poznaniu DZIAŁU LABORATORYJNEGO WSSE w Poznaniu – pracuje zgodnie z wymogami systemu zarządzania opisanym w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Potwierdzeniem kompetencji oraz spełnienia wymagań normy jest  certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 438.

Spis innych laboratoriów akredytowanych przeprowadzających badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy. Informacje dostępne są na stronach PCA (www.pca.gov.pl)

 

 

powrót