os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

fax.(61) 65 68 007
e-mail:
 

Oddział Higieny Pracy realizuje zadania w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia pracowników. Prowadzi nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
Do głównych zadań Oddziału należy:
1. Prowadzenie nadzoru sanitarnego i postępowania administracyjnego w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów prawnych dotyczących:
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
szkodliwych czynników biologicznych,
wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji i mieszanin chemicznych,
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie WE nr 1907/2006 REACH),
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin (rozporządzenie WE nr 1272/2008 CLP),
prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
produktów biobójczych,
detergentów i środków powierzchniowo czynnych,
środków ochrony roślin,
substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie chorób zawodowych w I i II instancji.
3. Współpraca z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie zbierania danych z terenu woj. wielkopolskiego do centralnych rejestrów chorób zawodowych, czynników rakotwórczych i mutagennych oraz czynników biologicznych.

O nas

O nas

Ważne informacje

Ważne informacje

popup korona

popup korona 3