Lp.

Nazwa

Dziennik Ustaw

Data ogłoszenia

Uwagi

1.

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2015 r. poz. 1412, ze zm.

2015-09-17

 

2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 11 czerwca 2010 r.

Dz.U. 2010 nr 107, poz. 683

2010-06-17

Rozdział 2. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 8 § 7

3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 17 października 2014 r.

Dz.U. 2014 r. poz. 1474

2014-11-13

Rozdział 2. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 8a § 2 pkt. 2

4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych z dnia 19 lipca 2002 r.

Dz.U. 2002 nr 133, poz. 1124 ze zm.

2002-12-31

Rozdział 2. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 10 § 5

5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 grudnia 2009 r.

Dz.U. 2010 r. nr 2, poz. 10

2010-01-08

Rozdział 2. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 35 § 1

6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 5 marca 2010 r.

Dz.U. 2010 r. nr 36, poz. 203

2010-03-11

Rozdział 2. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 36 § 4

7.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U. 2018 r. poz. 151

2018-01-18

8.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym z dnia 6 kwietnia 2009 r.

Dz.U. 2009 r. nr 56 poz. 465

2009-04-07

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 3 ust. 4 pkt. 2

9.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z dnia 15 lutego 2011 r. 

Dz.U. 2011 r. nr 44, poz. 227

2011-03-16

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 4 § 1

10.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji z dnia 27 maja 2010 roku

Dz.U. 2010 r. nr 100 poz. 645

2010-06-09

Rozdział 3. Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.  Art. 12 § 2

11.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych z dnia 27 maja 2010 r.

Dz.U. 2010 r. nr 100, poz. 646

2010-06-09

Rozdział 3. Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Art. 13 § 2

12.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala z dnia 23 grudnia 2011 r.

Dz.U. 2011 r. nr 294, poz. 1741

2012-01-01

Rozdział 3. Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Art. 14 § 7

13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych z dnia 27 maja 2010 r.

Dz.U. 2014 r. poz. 746

2014-06-05

Rozdział 3.  Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Art. 15 § 5

14.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  z dnia 18 sierpnia 2011r.    

Dz.U. 2016 r. poz. 849

2016-06-15

Rozdział 4. Szczepienia ochronne. Art. 17 § 10 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  Dz.U. Z 2016 poz. 1815

15.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju z dnia 15 listopada 2010 r.

Dz.U. 2010 r. nr 232, poz. 1524

2010-12-24

Rozdział 4. Szczepienia ochronne. Art. 18 § 11

16.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi z dnia 16 września 2010 r.

Dz.U. 2010 r. nr 180, poz. 1215

2010-10-15

Rozdział 4. Szczepienia ochronne. Art.19 § 10

17.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności z dnia 3 stycznia 2012 r.

Dz.U. 2012 r. poz. 40

2012-01-13

Rozdział 4. Szczepienia ochronne. Art. 20 § 4

18.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dz.U.  2010 r. nr 254 poz. 1711

2011-01-01

Rozdział 4. Szczepienia ochronne. Art. 21 § 8

19.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta z dnia 15 stycznia 2013r.

Dz.U. 2013 r. poz. 160

2013-02-15

Rozdział 6. Postępowanie  w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej.  Art. 24 § 6

20.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Dz.U. 2013 r. poz. 848

2013-08-10

Rozdział 6. Postępowanie  w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Art. 27 § 9

21.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy
zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
z dnia 25 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 r. poz. 459

2014-04-23

Rozdział 6. Postępowanie  w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Art. 29 § 7

22.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje z dnia 18 maja 2010 r.

Dz.U. 2010 r. nr 94 poz. 610

2010-06-15

Rozdział 6. Postępowanie  w  przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Art. 30 § 5

23.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dz.U. 2018 r. poz. 160

2018-01-19

24.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych    innych ustaw z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dz.U. 2016 r. poz. 960

2016-07-15

25.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r.

Dz.U. 2012 r. poz. 739

2012-07-01

Dział I. Przepisy ogólne.  Art. 22 § 3

26.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 29 września 2011 r.

Dz.U. 2014 r. poz. 325

2014-03-17

Dział IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Art. 105 § 4

27.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dz.U. 2015 r. poz. 1331 ze zm.

2015-09-08

Dział VI. Kontrola i nadzór. Art. 122 § 6

28.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 2016 r. poz. 922

2016-06-28

29.

Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.

Dz.U. 2016 r. poz. 1068

2016-07-20

Obowiązuje do 2017-12-31

30.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 z dnia 15 marca 2016 r.

Dz.U. 2016 r. poz. 460

2016-04-21

Rozdział 4. Obowiązki statystyczne i dostęp do danych. Art. 31.

31.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Dz.U. 2013 r. poz. 395

2016-06-18

Obowiązuje do 2016-12-31

32.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 17 października 2002 r.

Dz.U. z 2014 r. poz. 282

2014-03-06

Rozdział 17. Postępowanie mandatowe. Art. 95 § 5

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii z dnia 29 marca 2017 r Dz. U. z 2017 r. poz. 735 2017-04-22  
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 848 2017-04-27