AKTY PRAWNE W NADZORZE SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYM
 wg stanu na styczeń 2020

Lp.

Nazwa

Dziennik Ustaw

1.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2019 r. poz. 59

2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego

Dz.U. 2010 r. nr 2, poz. 10

3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2010 r. nr 36, poz. 203

4.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.

5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym

Dz.U. 2009 r. nr 56 poz. 465

6.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Dz.U. 2011 r. nr 44, poz. 227

7.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

Dz.U. 2010 r. nr 100 poz. 645

8.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych z dnia 27 maja 2010 r.

Dz.U. 2010 r. nr 100, poz. 646

9.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Dz.U. z 2011 nr 294 . poz. 1741 ze zm.

10.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Dz.U. 2014 r. poz. 746

11.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Dz.U. 2018 r. poz. 753 ze zm.

12.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju

Dz.U. 2010 r. nr 232, poz. 1524

13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

Dz.U. 2010 r. nr 180, poz. 1215

14.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

Dz.U. 2012 r. poz. 40

15.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Dz.U.  2010 r. nr 254 poz. 1711 ze zm.

16.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

Dz.U. 2013 r. poz. 160

17.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Dz.U. 2019 r. poz. 2430

18.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi

Dz.U. 2019 r. poz. 2465

19.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

Dz.U. 2010 r. nr 94 poz. 610

20.

Ustawa o działalności leczniczej

Dz.U. 2018 r. poz. 2190 ze zm.

21.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dz.U. 2019 r. poz. 595

22.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Dz.U. 2019 r. poz. 605

23.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych

Dz.U. 2015 r. poz. 1331

24.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dz.U. 2019 r. poz. 1781

25.

Ustawa o statystyce publicznej

Dz.U. 2019 r. poz. 649 ze zm.

26.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dz.U. 2019 r. poz. 1120 ze zm.

27.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz.U. z 2014 r. poz. 282 ze zm.

28.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Dz. U. z 2019 r. poz. 612

29.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych

Dz. U. z 2017 r. poz. 848

popup korona

popup korona 3