os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

fax. (61) 656-80-44
e-mail:
 

Oddział Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób w ramach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
1. Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
2. Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
3. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
4. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
5. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
6. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze województwa.
7. Tworzy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
8. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
9. Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej.
10. Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed biologiczno-chemicznymi zagrożeniami (RAS-BICHAT)* oraz systemem wczesnego reagowania, ostrzegania i powiadamiania państw członkowskich o zagrożeniach epidemiologicznych (EWRS)**.
11. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
12. Sprawuje nadzór nad zakażeniami szpitalnymi i drobnoustrojami alarmowymi .***
13. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości (raporty o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne, zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych itp.)
15. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie województwa oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

*RAS(BICHAT ( Rapid Alert System for Biological and Chemical Agent Attacks and Threats (system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi i chemicznymi, obejmujący kraje UE).
** EWRS (Early Warning Response System) systemem wczesnego reagowania i ostrzegania dla chorób zakaźnych, obejmujący kraje UE)
*** Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń objawowych lub inwazyjnych. Przypadki bezobjawowej kolonizacji nie podlegają rejestracji. Wykrycie drobnoustroju może być uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mikrobiologicznego lub pośrednio, np. wiarygodnymi testami serologicznymi lub metodami histopatologicznymi.

Drobnoustroje alarmowe to m.in.:
- gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA);
- enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE);
- pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae spp. Wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL,AMPc,KPC) lub oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny;
- wirusy: rota, noro, syncytialny, zapalenia wątroby typu B i C, nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV).

Materiały edukacyjne Narodowego Instytutu Leków dotyczące Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

Informacje o Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach

Plakat/ulotka

Plakat 2

Ulotka 2

Baner na stronę www

 

O nas

O nas

Ważne informacje

Ważne informacje

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne

Formularze

Formularze

Akty prawne

Akty prawne

popup korona

popup korona 3