Wykaz oddziałów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Poznaniu.

tel. 61 85 44 800 łączy telefony wewnętrzne WSSE

 

 • Oddział Epidemiologii
  os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

  fax. (61) 656-80-44
  e-mail:
   

  Oddział Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób w ramach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  1. Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
  2. Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
  3. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
  4. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
  5. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
  6. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze województwa.
  7. Tworzy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
  8. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
  9. Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej.
  10. Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed biologiczno-chemicznymi zagrożeniami (RAS-BICHAT)* oraz systemem wczesnego reagowania, ostrzegania i powiadamiania państw członkowskich o zagrożeniach epidemiologicznych (EWRS)**.
  11. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
  12. Sprawuje nadzór nad zakażeniami szpitalnymi i drobnoustrojami alarmowymi .***
  13. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości (raporty o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne, zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych itp.)
  15. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie województwa oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

  *RAS(BICHAT ( Rapid Alert System for Biological and Chemical Agent Attacks and Threats (system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi i chemicznymi, obejmujący kraje UE).
  ** EWRS (Early Warning Response System) systemem wczesnego reagowania i ostrzegania dla chorób zakaźnych, obejmujący kraje UE)
  *** Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń objawowych lub inwazyjnych. Przypadki bezobjawowej kolonizacji nie podlegają rejestracji. Wykrycie drobnoustroju może być uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mikrobiologicznego lub pośrednio, np. wiarygodnymi testami serologicznymi lub metodami histopatologicznymi.

  Drobnoustroje alarmowe to m.in.:
  - gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA);
  - enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE);
  - pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae spp. Wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL,AMPc,KPC) lub oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny;
  - wirusy: rota, noro, syncytialny, zapalenia wątroby typu B i C, nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV).

  Materiały edukacyjne Narodowego Instytutu Leków dotyczące Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

  Informacje o Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach

  Plakat/ulotka

  Plakat 2

  Ulotka 2

  Baner na stronę www

   

  O nas

  O nas

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne

  Formularze

  Formularze

  Akty prawne

  Akty prawne

 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
  os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

  e-mail:
   

  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności:
  1. Koordynuje bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania oraz na wyższych uczelniach.
  2. Nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w odniesieniu do:
  -  pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
  -  ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka),
  -  higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
  -  placówek i sposobu organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

  Wypoczynek

  Wypoczynek

  Wytyczne dla sal zabaw

  Wytyczne dla sal zabaw

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Higiena rąk

  Higiena rąk

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Problematyka wszawicy

  Problematyka wszawicy

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

  O nas

  O nas

 • Oddział Higieny Komunalnej
  os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

  fax. (61) 656-80-13
  e-mail:
   

  1. Działalność Oddziału polega na sprawowaniu nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym (w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakości wody w kąpieliskach, w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i domami pomocy społecznej).

  2. Oddział Higieny Komunalnej koordynuje i kontroluje działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:
  - podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  - domów pomocy społecznej
  - obiektów świadczących usługi hotelarskie, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,
  - zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, solariów,
  - urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,
  - basenów kąpielowych i kąpielisk zorganizowanych na wodach powierzchniowych,
  - obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce PKP i PKS, pociągi, autobusy, tramwaje i inne),
  - obiektów powodujących uciążliwości dla ludzi (w tym emitujących hałas)
  - innych obiektów: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, cmentarzy, zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.

  3. Koordynuje monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  4. Opracowuje informacje, komunikaty i oceny dotyczących stanu sanitarnego:
  - jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  - jakości wody przeznaczonej do kąpieli w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
  - podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie województwa wielkopolskiego.

  5. Konsultuje projekty technologiczne uzdatniania wody, urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych.

  6. Rozpatruje zgłoszenia, interwencje i skargi dotyczące zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

  O nas

  O nas

  Wybrane akty prawne określające wymagania sanitarno-higieniczne i techniczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  Wybrane akty prawne określające wymagania sanitarno-higieniczne i techniczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

  Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

  Hałas

  Hałas

  Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

  Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

  Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

  Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

  Ocena jakości wody w kąpieliskach

  Ocena jakości wody w kąpieliskach

 • Oddział Higieny Pracy
  os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

  fax.(61) 65 68 007
  e-mail:
   

  Oddział Higieny Pracy realizuje zadania w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia pracowników. Prowadzi nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
  Do głównych zadań Oddziału należy:
  1. Prowadzenie nadzoru sanitarnego i postępowania administracyjnego w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów prawnych dotyczących:
  ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  szkodliwych czynników biologicznych,
  wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji i mieszanin chemicznych,
  rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie WE nr 1907/2006 REACH),
  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin (rozporządzenie WE nr 1272/2008 CLP),
  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  produktów biobójczych,
  detergentów i środków powierzchniowo czynnych,
  środków ochrony roślin,
  substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie chorób zawodowych w I i II instancji.
  3. Współpraca z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie zbierania danych z terenu woj. wielkopolskiego do centralnych rejestrów chorób zawodowych, czynników rakotwórczych i mutagennych oraz czynników biologicznych.

  O nas

  O nas

  Ważne informacje

  Ważne informacje

 • Oddział Higieny Radiacyjnej

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

  fax. (61) 8544-843
  e-mail:

  1. Nadzoruje:
  stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w medycznych pracowniach rentgenowskich,
  warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz przestrzeganie wymagań systemów zapewnienia jakości w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i radioterapii,
  warunki środowiska pracy w zakresie ochrony przed polem i promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 0÷300 GHz.
  2. Kontroluje:
  jednostki organizacyjne stosujące izotopowe źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz stosujące otwarte źródła promieniotwórcze w terenie,
  zawartość radionuklidów w elementach środowiska i w środkach spożywczych metodą spektrometryczną,
  natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach przebywania ludzi.
  3. Prowadzi ewidencję użytkowników urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i urządzeń generujących pola elektromagnetyczne.
  4. Uczestniczy w działaniach związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzeń radiacyjnych w ramach współpracy z organami dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz właściwymi komórkami Urzędu Wojewódzkiego.
  5. Prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności przekroczeń limitów dawek promieniowania jonizującego, a także każdego nieuzasadnionego wzrostu dawek ponad dotychczasowe wartości.
  6. Ocenia narażenie, w postępowaniu o uznawanie choroby za chorobę zawodową, pracowników zatrudnionych w kontakcie z promieniowaniem.
  7. Prowadzi działalność opiniotwórczą, informacyjną i popularyzatorską w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem.

  O nas

  O nas

  Ważne informacje

  Ważne informacje

 • Oddział Higieny Żywności i Żywienia

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

  fax. (61) 854 48 12
  e-mail:

  Oddział Higieny Żywności i Żywienia koordynuje kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz warunkami żywienia zbiorowego.
  1. Koordynuje i kontroluje działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji środków spożywczych, produktów kosmetycznych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  2. Zajmuje się w pierwszej instancji sprawowaniem bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz oceną spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych w obiektach, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego w ramach urzędowych kontroli żywności.
  3. Realizuje w drugiej instancji zadania Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
  4. Wykonuje czynności na szczeblu wojewódzkim w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych środkach żywnościowych (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed - system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach). Działania te opierają się na ocenie ryzyka, zbieraniu informacji oraz koordynowaniu prac w tym zakresie. W ramach Systemu dokonywana jest ocena stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów w wyniku pojawienia się na rynku środków spożywczych szkodliwych dla
  zdrowia. System przewiduje także informowanie o podjętych w trybie pilnym środkach zaradczych.
  5. Koordynuje systemu RAPEX – oparty na zbieraniu i szybkim przekazywaniu informacji dotyczących produktów kosmetycznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.
  6. Opracowuje i koordynuje realizację w województwie wielkopolskim „Planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu” żywności produkcji krajowej i pochodzącej z importu. W ramach urzędowej kontroli żywności pobiera się próbki w celu oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, w tym m.in. poziomów: ołowiu, kadmu, rtęci, 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD), ochratoksyny A, aflatoksyn, patuliny, zawartości cyny, benzo[a]piranu, toksyn Fusarium deoksyniwalenol, zearalenon, fumonizyny B1 i B2 i toksyny T-2 i HT-2) .
  7. Analizuje wyniki działalności kontrolnej w celu podniesienia jej efektywności.
  8. W ramach poprawy skuteczności nadzoru nad obiektami organizuje szkolenia dla przedstawicieli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
  9. Prowadzi oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
  10. Weryfikuje dokumentację zatruć pokarmowych opracowywanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
  11. Koordynowanie działań związanych z nadzorem nad suplementami diety, żywnością wzbogacaną oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  12. Podejmuje działania w zakresie wprowadzania i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane.
  13. Rozpatruje odwołania, skargi i zażalenia od decyzji i postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych.
  14. Prowadzi porady grzybowe i dokonuje oceny grzybów świeżych wprowadzanych do obrotu (od poniedziałku do piątku, a w okresach grzybobrania także w soboty i niedziele).
  15. Prowadzi centralną ewidencję osób, które uzyskały uprawnienia grzyboznawcy, nadawane w drodze decyzji tylko przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. 2008, nr 218, poz. 1399).

  O nas

  O nas

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Bezpieczeństwo żywności

  Bezpieczeństwo żywności

 • Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

   

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.
  Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich. Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
  Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania.
  Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
  Inicjujemy i realizujemy różnorodne przedsięwzięcia w środowiskach, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. pożądanych zachowań zdrowotnych, a także umiejętne jej wykorzystanie w codziennym życiu. Pomimo rozwoju medycyny i technologii szeroko rozumiana edukacja zdrowotna różnych grup społecznych jest najważniejszym narzędziem w walce z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w tym zakażeń wirusem HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
  Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

   

  Profilaktyka palenia tytoniu

  Profilaktyka palenia tytoniu

  Profilaktyka HIV/AIDS

  Profilaktyka HIV/AIDS

  Ogólnopolski Program Edukacyjny

  Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę"

  Ogólnopolski Program Edukacyjny

  Ogólnopolski Program Edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

  Program edukacyjny

  Program edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne"

  Program edukacyjny

  Program edukacyjny "Mamo, Tato - co Wy na to?"

  Projekt edukacyjny

  Projekt edukacyjny "Mały kleszcz - duży problem?"

  Program profilaktyki raka szyjki macicy

  Program profilaktyki raka szyjki macicy

  Projekt edukacyjny

  Projekt edukacyjny "Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny"

  Program

  Program "Moje Dziecko Idzie do Szkoły"

  Projekt

  Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"

  Światowy Dzień Zdrowia

  Światowy Dzień Zdrowia

  Profilaktyka wszawicy

  Profilaktyka wszawicy

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Bezpieczeństwo Żywności

  Bezpieczeństwo Żywności

  Profilaktyka grypy

  Profilaktyka grypy

  Profilaktyka raka piersi

  Profilaktyka raka piersi

  Promocja szczepień ochronnych

  Promocja szczepień ochronnych

  O nas

  O nas

 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  O nas

  O nas

  Zadania oddziału

  Zadania oddziału

  Akty prawne

  Akty prawne

  Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych

  Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych

  Odstępstwa od warunków technicznych

  Odstępstwa od warunków technicznych

  Informacje w zakresie inwestycji

  Informacje w zakresie inwestycji