wsse-poznanul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
e-mail :
Nowowiejskiego 60, 61-734 Pozna ń


fax.(61) 85 44 910

 

Od dnia 16.03.2020 do odwołania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii przyjmuje próbki na nosicielstwo (książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych), pasożyty oraz sporale tylko do godziny 11:00 w związku ze wzmożoną diagnostyką w kierunku koronawirusa.

Wyżej wymienione badania realizowane będą przez PSSE w Gnieźnie, Jarocinie, Lesznie. Odbiór wyników tylko osobiście w uzgodnionym, podczas składania zlecenia, terminie w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu.LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII DZIAŁU LABORATORYJNEGO WSSE W POZNANIU ZAPEWNIA, ŻE PRZYJMIE DO BADAŃ KAŻDĄ PRAWIDŁOWO POBRANĄ PRÓBKĘ.
(W ZAKRESIE WYKONYWANYCH BADAŃ)

 

Dni tygodnia PUNKT POBORU / rodzaj badania Godziny otwarcia
Poniedziałek - Czwartek pobór materiału biologicznego w kierunku badań serologicznych (krew), wymazy  z gardła, nosa i inne oraz w kierunku wirusów oddechowych od 8:00 do 11:00
Piątek pobór materiału biologicznego w kierunku badań serologicznych (krew) oraz wymazów w kierunku wirusów oddechowych; nie pobieramy materiałów do badań bakteriologicznych od 8:00 do 11:00
     
  PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓB / rodzaj badania  
Poniedziałek - Czwartek - kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) – Zleceniodawcy zlecający badania grup powyżej 10 osób od 8:00 do 11:00
Poniedziałek - Czwartek - kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) – Klienci indywidualni lub zlecający badania grup do 10 osób 
- badania moczu
od 8:00 do 11:00
Poniedziałek - Czwartek - kał i wymazy z odbytu od osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego
- szczepy bakteryjne z rodziny Enterobacteriaceae i Yersiniaceae w celu identyfikacji
- kał w kierunku wirusów i jaj pasożytów
- próbki do badań w kierunku owsicy metodą przylepca celofanowego
- krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy z gardła, nosa, worka spojówkowego i inne
- sporale A oraz sporale S
od 8:00 do 11:00
Piątek - kał wyłącznie w kierunku Campylobacter, Yersinia, Candida, toksyn A i B Clostridium difficile, wirusów i jaj pasożytów, próbki do badań w kierunku owsicy metodą przylepca celofanowego, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy
- sporale A oraz sporale S
- wyłącznie wymazy z gardła, nosa i worka spojówkowego w kierunku patogenów wirusowych; nie przyjmujemy materiałów do badań bakteriologicznych
od 8:00 do 11:00
     
  WYDAWANIE WYNIKÓW
Poniedziałek - Piątek wyniki wymagające dopłaty od 8:00 do 14:00
Poniedziałek - Piątek pozostałe wyniki od 8:00 do 15:00
   

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii pobiera opłaty za odpisy sprawozdań z badańzgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta(Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zmianami) i wysokość opłaty jest na bieżąco aktualizowana.Informacja o aktualnej wysokości opłaty za odpis jest dostępna w Laboratorium.

UWAGA! Opłaty uiszcza się w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczeniapróbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie TYLKO wdniu oddawania prób (dotyczy firm) lub w ciągu 3 miesięcy na podstawie paragonu (dotyczyosób fizycznych). Zmiany wynikają z ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku odtowarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania surowicy krwi, płynumózgowo-rdzeniowego, wydalin i wydzielin ludzkich w kierunku zakaźnych chorób bakteryjnych, wirusowych i parazytologicznych, badania szczepów oraz testów do kontroliprocesów sterylizacji. W ramach powyższych badań metodami akredytowanymi wykonywane są:

-bakteriologiczne badanie kału w kierunku Salmonella/Shigella,

- bakteriologiczne badanie kału w kierunku patogennych pałeczek Escherichia coli,

- badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą testów Sporal A – przyjmowane sąwyłącznie testy zakupione w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii,

- oznaczanie metodą Elisa obecności przeciwciał przeciwko boreliozie, mykoplazmie,mononukleozie zakaźnej, opryszczce typu 1 i 2, ospie, kleszczowemu zapaleniu mózgu i oponmózgowo-rdzeniowych.

Laboratorium jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, wynikibadań autoryzowane są wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.

Koszt badania w kierunku nosicielstwa Salmonella/Shigella to 120 zł, płatne w kasie PunktuPrzyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient nażyczenie podczas płatności za badanie TYLKO w dniu oddawania prób (dotyczy firm) lub wciągu 3 miesięcy na podstawie paragonu (dotyczy osób fizycznych). Zmiany wynikają zustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórychinnych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu.

Próbki przyjmujemy w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii, ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu.

W PIĄTKI PRÓBEK DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH (ZA WYJĄTKIEMSPORALI) NIE PRZYJMUJEMY.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczekSalmonella i Shigella podlegają:

- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniuktórych istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwośćprzeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są doksiążeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycynypracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającejwykonanie prac orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwośćprzeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniuktórych istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnychu ludzi (Dz. U. z 2019, poz. 1239 ze zmia


 

Oferta badań

Oferta badań

Zlecenie na badanie

Zlecenie na badanie

Ankieta

Ankieta

Nosicielstwo Salmonella,Shigella-Instrukcja pobrania i transportu próbek kału

Nosicielstwo Salmonella,Shigella-Instrukcja pobrania i transportu próbek kału

Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

Zlecenie badania na testy bakteryjne

Zlecenie badania na testy bakteryjne

Instrukcja pobrania moczu

Instrukcja pobrania moczu

ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

TEST ORDER

TEST ORDER