Poniżej wykaz laboratoriów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

tel. 61 85 44 800 łączy telefony wewnętrzne WSSE

Zakres akredytacji AB 438             Certyfikat akredytacji AB 438

 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat akredytacji Nr AB 438 z 12 sierpnia 2019r. jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz kompetencji pracowników laboratoriów do wykonywania badań.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.

 

wsse-poznan

 • Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  wsse-poznanul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
  e-mail :
  Nowowiejskiego 60, 61-734 Pozna ń


  fax.(61) 85 44 910

   

  Od dnia 16.03.2020 do odwołania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii przyjmuje próbki na nosicielstwo (książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych), pasożyty oraz sporale tylko do godziny 11:00 w związku ze wzmożoną diagnostyką w kierunku koronawirusa.

  Wyżej wymienione badania realizowane będą przez PSSE w Gnieźnie, Jarocinie, Lesznie. Odbiór wyników tylko osobiście w uzgodnionym, podczas składania zlecenia, terminie w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu.  LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII DZIAŁU LABORATORYJNEGO WSSE W POZNANIU ZAPEWNIA, ŻE PRZYJMIE DO BADAŃ KAŻDĄ PRAWIDŁOWO POBRANĄ PRÓBKĘ.
  (W ZAKRESIE WYKONYWANYCH BADAŃ)

   

  Dni tygodnia PUNKT POBORU / rodzaj badania Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek pobór materiału biologicznego w kierunku badań serologicznych (krew), wymazy  z gardła, nosa i inne oraz w kierunku wirusów oddechowych od 8:00 do 11:00
  Piątek pobór materiału biologicznego w kierunku badań serologicznych (krew) oraz wymazów w kierunku wirusów oddechowych; nie pobieramy materiałów do badań bakteriologicznych od 8:00 do 11:00
       
    PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓB / rodzaj badania  
  Poniedziałek - Czwartek - kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) – Zleceniodawcy zlecający badania grup powyżej 10 osób od 8:00 do 11:00
  Poniedziałek - Czwartek - kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) – Klienci indywidualni lub zlecający badania grup do 10 osób 
  - badania moczu
  od 8:00 do 11:00
  Poniedziałek - Czwartek - kał i wymazy z odbytu od osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego
  - szczepy bakteryjne z rodziny Enterobacteriaceae i Yersiniaceae w celu identyfikacji
  - kał w kierunku wirusów i jaj pasożytów
  - próbki do badań w kierunku owsicy metodą przylepca celofanowego
  - krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy z gardła, nosa, worka spojówkowego i inne
  - sporale A oraz sporale S
  od 8:00 do 11:00
  Piątek - kał wyłącznie w kierunku Campylobacter, Yersinia, Candida, toksyn A i B Clostridium difficile, wirusów i jaj pasożytów, próbki do badań w kierunku owsicy metodą przylepca celofanowego, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy
  - sporale A oraz sporale S
  - wyłącznie wymazy z gardła, nosa i worka spojówkowego w kierunku patogenów wirusowych; nie przyjmujemy materiałów do badań bakteriologicznych
  od 8:00 do 11:00
       
    WYDAWANIE WYNIKÓW
  Poniedziałek - Piątek wyniki wymagające dopłaty od 8:00 do 14:00
  Poniedziałek - Piątek pozostałe wyniki od 8:00 do 15:00
     

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii pobiera opłaty za odpisy sprawozdań z badańzgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta(Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zmianami) i wysokość opłaty jest na bieżąco aktualizowana.Informacja o aktualnej wysokości opłaty za odpis jest dostępna w Laboratorium.

  UWAGA! Opłaty uiszcza się w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczeniapróbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie TYLKO wdniu oddawania prób (dotyczy firm) lub w ciągu 3 miesięcy na podstawie paragonu (dotyczyosób fizycznych). Zmiany wynikają z ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku odtowarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania surowicy krwi, płynumózgowo-rdzeniowego, wydalin i wydzielin ludzkich w kierunku zakaźnych chorób bakteryjnych, wirusowych i parazytologicznych, badania szczepów oraz testów do kontroliprocesów sterylizacji. W ramach powyższych badań metodami akredytowanymi wykonywane są:

  -bakteriologiczne badanie kału w kierunku Salmonella/Shigella,

  - bakteriologiczne badanie kału w kierunku patogennych pałeczek Escherichia coli,

  - badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą testów Sporal A – przyjmowane sąwyłącznie testy zakupione w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii,

  - oznaczanie metodą Elisa obecności przeciwciał przeciwko boreliozie, mykoplazmie,mononukleozie zakaźnej, opryszczce typu 1 i 2, ospie, kleszczowemu zapaleniu mózgu i oponmózgowo-rdzeniowych.

  Laboratorium jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, wynikibadań autoryzowane są wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.

  Koszt badania w kierunku nosicielstwa Salmonella/Shigella to 120 zł, płatne w kasie PunktuPrzyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient nażyczenie podczas płatności za badanie TYLKO w dniu oddawania prób (dotyczy firm) lub wciągu 3 miesięcy na podstawie paragonu (dotyczy osób fizycznych). Zmiany wynikają zustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórychinnych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

  Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu.

  Próbki przyjmujemy w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii, ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu.

  W PIĄTKI PRÓBEK DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH (ZA WYJĄTKIEMSPORALI) NIE PRZYJMUJEMY.

  Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczekSalmonella i Shigella podlegają:

  - uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniuktórych istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

  - osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwośćprzeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

  Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są doksiążeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.

  Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycynypracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającejwykonanie prac orzeczenie lekarskie:

  - o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwośćprzeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  - o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniuktórych istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnychu ludzi (Dz. U. z 2019, poz. 1239 ze zmia


   

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie na badanie

  Zlecenie na badanie

  Ankieta

  Ankieta

  Nosicielstwo Salmonella,Shigella-Instrukcja pobrania i transportu próbek kału

  Nosicielstwo Salmonella,Shigella-Instrukcja pobrania i transportu próbek kału

  Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

  Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

  ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

  ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

  ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

  ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

  ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

  ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

  INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

  INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

  Zlecenie badania na testy bakteryjne

  Zlecenie badania na testy bakteryjne

  Instrukcja pobrania moczu

  Instrukcja pobrania moczu

  ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

  ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

  ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

  ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

  UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

  UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

  TEST ORDER

  TEST ORDER

 • Laboratorium Badania Żywności

  wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

  fax: (61) 85 44 849
  e-mail:

  Laboratorium Badania Żywności wykonuje badania fizykochemiczne, biochemiczne i biologiczne oraz mikrobiologiczne środków spożywczych, wyrobów konsumpcyjnych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych, próbek pobieranych w związku z podejrzeniem o zatrucia pokarmowe, próbek sanitarnych. Badania żywności genetycznie modyfikowanej objęte są elastycznym zakresem akredytacji.

  Pracowania Badania Żywności Genetycznie Modyfikowanej w myśl Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) jest zakładem inżynierii genetycznej dla zamkniętego użycia GMO I kategorii zagrożenia (Decyzja MŚ Nr 134/2016).

  Laboratorium przyjmuje próbki do badania w Pokoju Przyjmowania Próbek (budynek ul. Libelta 36, wejście od ul. Noskowskiego), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 14:00.

  Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu

  O nas

  O nas

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania

  Lista badań z zakresu elastycznego

  Lista badań z zakresu elastycznego

  Wykaz stosowanych metod

  Wykaz stosowanych metod

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Badania Wody i Gleby

  wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

  fax.(61) 85 44 827
  e-mail:

  Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód źródlanych, płynów dializacyjnych, wody z pływalni i kąpielisk.
  Podstawowe badania parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane są w zakresie zgodnym z Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r., Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).  Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu  O nas

  O nas

  Zlecenie na badanie wody

  Zlecenie na badanie wody

  Ankieta

  Ankieta   logo.png

  Przedsięwzięcie pn.: „Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Opis przedsięwzięcia:

  Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) do identyfikacji zanieczyszczeń organicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwi szybsze ustalenie zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z jej jakością. Chromatograf oprócz oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wybranych związków ochrony roślin, w tym pestycydów karbaminianowych umożliwi oznaczanie metabolitów związków powierzchniowo czynnych powstających w wyniku biodegradacji.

  http://www.wfosgw.poznan.pl/

   

  HPLC

   

   

  HPLC

   

  HPLC

   

   


  logo wfosigw kolor

  Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Opis przedsięwzięcia:
  Zakup spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spektrometr mas jest przeznaczony do oznaczeń wielopierwiastkowych, do równoczesnego oznaczania metali, które występują lub mogą występować w wodzie w wyniku zdarzeń losowych i katastrof. Metoda spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości i niskimi granicami oznaczeń, co ma szczególne znaczenie w przypadku oznaczania szkodliwych dla zdrowia człowieka metali.

  icp ms lbwg all

  http://www.wfosgw.poznan.pl/

 • Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza

  wsse-poznanos. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

  fax. (61) 65 68 028
  e-mail:

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza  wykonuje pomiary i badania fizykochemiczne  w środowisku pracy, powietrza atmosferycznego, powietrza wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej pochodzącego od instalacji technicznej budynku oraz hałasu w środowisku od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).

  Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu.

   

  O nas

  O nas

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Aparatury Specjalnej

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

  fax.(61) 85 44 849
  e-mail:

  Laboratorium Aparatury Specjalnej wykonuje badania fizykochemiczne środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek pobieranych w związku z podejrzeniem o zatrucia pokarmowe i chemiczne, badania próbek powietrza oraz badania wody przeznaczonej do spożycia oraz  z pływalni .

  Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu

   

  O nas

  O nas

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Badań Radiacyjnych
  wsse-poznan

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań,

  fax.(61) 85 44 843

   lub

  ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
  tel. (63) 24 39 052 wew. 57
  fax.(63) 24 39 057

     Laboratorium Badań Radiacyjnych oznacza zawartości izotopów promieniotwórczych w żywności i próbach środowiskowych (badania nieakredytowane). W zakres powyższych pomiarów wchodzą oznaczenia 137Cs, 90Sr metodami radiochemicznymi zatwierdzonymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
  Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu

   

  Ankieta

  Ankieta

  Zlecenie badań

  Zlecenie badań

  Oferta badań

  Oferta badań