Deklaracja Dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI WSSE-POZNAN.PL 

Wojewódzka StacjaSanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wsse-poznan.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

DANE KONTAKTOWE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

 • ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
  NIP: 778 11 71 963
  REGON: 000294065
  tel: 61 85 44 800

 

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.
Krzysztof Wojciechowski
e-mail:

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Główne wejście do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,  dostępne jest od ulicy Noskowskiego. Wejścia od innych budynków znajdują sie przy ulicy Nowowiejskiego 60, Osiedle Przyjaźni 118, Gronowa 22. Jedynie w budynku Osiedle Przyjaźni 118 istnieje możliwość skorzystania z domofonu przeznaczonego dla osób nipełnosprawnych.

POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMIW WSSE w Poznaniu wyznaczona została osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora należy w szczególności wparcie osób ze szczególnymi potrzebami
w dostępie do usług świadczonych przez WSSE w Poznaniu.

Funkcję koordynatora pełni w WSSE w Poznaniu Pani Joanna Krakowska

Chcąc skorzystać z pomocy koordynatora do spraw dostępności przez osoby ze szczególnymi potrzebami należy swą prośbę skierować mailowo na adres:INFORMACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 W WSSE w Poznaniu zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprownionymi” korzystanie z następujących uprawnień:

 1. Z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
W sytuacji korzystania z pomocy osoby trzeciej w formie tłumacza, osoba
z niepełnosprawnością powinna wyrazić zgodę (upoważnienie) do uzyskania informacji o stanie zdrowia.

 1. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

https://www.poznan.uw.gov.pl/node/1867

 1. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej.
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
 • Termin i godzinę w której zgłaszający zgłosi się do WSSE w Poznaniu
 • Wskazanie metody komunikowania się oraz podanie rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w WSSE
 • Kontakt zwrotny do zgłaszającego w celu umożliwienia szybkiego kontaktu gdyby nastąpił nagły brak możliwości realizacji świadczenia usługi.

WZÓR ZGŁOSZENIA


WSSE w Poznaniu umożliwia również kontakt poprzez następujące środki wspierające:

 1. Poczta tradycyjna, adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
 2. Poczta elektroniczna:
 3. Telefon do WSSE: 61 8544 800
 4. Faks do sekretariatu: 61 8525 003
 5. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /wssepoznan/SkrytkaESP

 

INFORMACJE ZWROTNE 

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Można również skontaktować z Rzecznik Praw Obywatelskich.