Informacje na temat dopalaczy

 

RAPORT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO – „NOWE NARKOTYKI W POLSCE 2017-2018”  

(Pobierz Raport)

 

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"

Więcej informacji https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ w zakładce poświęconej kampanii.

 

Zobacz oficjalny film kampanii

https://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-ministerialne/narkotyki-i-dopalacze-zabijaja

 

wsse slider 33

 Dane statystyczne


Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie środków zastępczych w 2019r.

 

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie środków zastępczych


 

Liczba kontroli og. 2018 rLiczba kontroli og. 2019 r
Ryc.1. Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie środków zastępczych w roku 2018 i do 30.09.2019 r.

 

 

 

 
Liczba przep. kontroli 2018 rLiczba pzepr. kontroli 2019 r
Ryc.2. Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie środków zastępczych z podziałem na poszczególne
powiaty województwa wielkopolskiego w roku 2018 i do 30.09.2019 r.
 
 

 

Kwota nałożonych kar pieniężnych


 

Liczba kar og 2018Liczba kar og
Ryc.1. Liczba nałożonych kar pieniężnych w zakresie środków zastępczych w roku 2018 i do 30.09.2019 r.

 

 

 

 
Liczba nałożonych kar 2018 rLiczba nałożonych kar 2019 r
Ryc.2. Liczba nałożonych kar pieniężnych w zakresie środków zastępczych z podziałem
na poszczególne powiaty województwa wielkopolskiego w roku 2018 i do 30.09.2019 r.

 


Strona Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca dopalaczy - KLIKNIJ
 
 
Nadzór nad środkami zastępczymi

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zmianami) ustanawia zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych (tzw. „dopalaczy). Zgodnie z art. 4 pkt 27 ww. ustawy pod pojęciem środka zastępczego należy rozumieć produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie odrębnych przepisów.


W celu realizacji zadań wynikających z przedmiotowej ustawy na terenie woj. wielkopolskiego prowadzony był stały monitoring obecności w obrocie środków zastępczych lub produktów, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą być środkami zastępczymi. „Dopalacze” w 2018 roku były oferowane m. in. jako Talizmany Szczęścia, Talizmany Kierowcy, Amulety Pogromcy  Duchów, Amulety Chacana.

Handel tego typu produktami to przeważnie problem dużych ośrodków miejskich. Na terenie województwa wielkopolskiego wystąpił one na terenie 2 powiatów m.in. w Poznaniu i Lesznie.

W 2018 roku w zakresie środków zastępczych przeprowadzono 11 kontroli (w 2017 roku – 49). W wyniku 1 kontroli zatrzymano produkty, co do których zachodziło podejrzenie, że zawierają środki zastępcze. W trakcie ww. działań zabezpieczono 49 sztuk produktów (w 2017 roku - 2322 sztuk). Do badań pobrano 8 próbek „dopalaczy” (w 2017 roku - 141), które przekazano do instytutów badawczych celem określenia ich składu jakościowego. Wyniki badań przedmiotowych próbek potwierdziły obecność substancji o działaniu psychoaktywnym.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano 227 decyzji administracyjnych(w 2017 roku – 160) z czego 1 dotyczyła nakazu zatrzymania oraz wycofania z obrotu podejrzanych produktów (w 2017 roku - 20) oraz 1 decyzja (w 2017 roku - 18) dotycząca nakazu zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wprowadzaniu lub wytwarzaniu produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

W myśl art. 52a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20000 do 1000000 zł”. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w woj. wielkopolskim w 2018 r. wydali łącznie 30 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1075000 zł (w 2017 roku - 21 decyzji na kwotę 460000 zł).

W 2018 roku wyegzekwowano częściowo 2 decyzje o nałożeniu kary pieniężnej na kwotę 24969 zł (w 2017 roku – 7094 zł) z czego 1077  zł dot. kary grzywny, a 1635 zł - kosztów badań.

Tak niska wartość wyegzekwowanych kar pieniężnych wynika z braku możliwości egzekucji od podmiotów – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ jedyny posiadany majątek, którym dysponują to kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł wymagany prawem przy zakładaniu tego typu formy prawnej przedsiębiorstwa. Inną przyczyną jest likwidacja podmiotu, na który nałożono karę, w trakcie procedury administracyjnej.

Odnotowany, w porównaniu do 2017 roku spadek liczby zabezpieczonych produktów i przeprowadzonych kontroli, spowodowany jest zamknięciem wszystkich punktów stacjonarnych, w których podejrzewano sprzedaż środków zastępczych oraz zmianą sposobu ich dystrybucji poprzez zakup produktów u tzw. „dealer” i w sklepach internetowych, a także nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która ustanowiła nową definicję środka zastępczego oraz uznała nowe substancje psychoaktywne jako narkotyki, których dystrybucja i posiadanie jest zabronione i podlega sankcją karnym.

W 2018 roku podmioty lecznicze zgłosiły 300 podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi (w 2017 roku - 365), gdzie najwięcej przypadków odnotowano wśród pacjentów w wieku powyżej 25 roku życia (81 przypadki), pomiędzy 19 a 24 rokiem życia (45 przypadki), w wieku do 18 roku życia (22 przypadki) oraz 152 przypadki w których brak jest możliwości sklasyfikowania grupy wiekowej ze względu na brak szczegółowych danych  (Rys.6).

 

6

Rys. 6. Przypadki podejrzenia zatruć środkami zastępczymi w 2018 roku


Konferencja pt. "Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież"


W dniu 30 maja odbyła się konferencja poświęcona promowaniu poradnika prewencyjnego pt: "Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież" - załącznik.
Zgodnie z programem konferencji poruszono najważniejsze kwestie dotyczące uzależnień młodych ludzi od środków zastępczych, narkotyków. Omówiono kwestie "dopalaczy", jako jeden z najpoważniejszych zagrożeń w ciągu ostatnich kilku lat. Przedstawiono innowacyjne metody stosowane w profilaktyce i psychoterapii, rodzaje narkotyków dostępne na terenie województwa wielkopolskiego, a także ryzykowne zachowania młodzieży u progu adolescencji.
Zaprezentowano również zagadnienie pt: "Środki zastępcze - działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej" w którym omówiono pojęcie środka zastępczego, działania PIS w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zakupu "dopalacza" przez Internet. Całość konferencji zakończyła się wykładem zaprezentowanym przez kuratora sądowego na temat "Środków psychoaktywnych a odpowiedzialność nieletnich przed Sądem".

Poradnik dla rodziców i nauczycieli - zobacz


Konferencja pt. "Bezpieczeństwo zdrowotne. Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne"


Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zorganizowała konferencję pt. "Bezpieczeństwo zdrowotne. Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?".
Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2017r. w godz.10.00-16.30 Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Do udziału w konferencji zaproszono przede wszystkim studentów Wydziału, przedstawicieli innych uczelni wyższych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz media. Ogółem w konferencji udział wzięło ok. 200 osób.

Celem konferencji było przedstawienie zagrożeń dla zdrowia publicznego jakie stwarzają środki zastępcze - "dopalacze". Istotną rolę w eliminacji zagrożeń wynikających z funkcjonowania na rynku "dopalaczy" odgrywa informacja i szeroko pojęta edukacja, prowadzona wspólnie z Policją, Urzędem Celno - Skarbowym i innymi zainteresowanymi tą tematyką partnerami.

Konferencje otworzył prof. dr hab. Andrzej Stelmach - Dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pan dr n. med. Andrzej Trybusz - Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wygłosił wykład na temat "Roli i zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w działaniach na rzecz ochrony zdrowia" ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środków zastępczych tak zwanych "dopalaczy", omówił działania informacyjno ? edukacyjne realizowane przez Państwowa Inspekcję Sanitarna prowadzoną w środowisku młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Następnie mgr inż. Marek Duszyński - Kierownik Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej w Poznaniu przedstawił wykład pt: "Zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej". Pani Ewelina Tanaś z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji przedstawiła wykład pt.: "Działania profilaktyczne realizowane Policję w zakresie środków odurzających wśród dzieci i młodzieży" oraz projekt edukacyjny "Profilaktyka a Ty- PAT". Pan Grzegorz Czerniewicz z Urzędu Celno - Skarbowego w Poznaniu wygłosił wykład pt.: "Chemikalia czy nowe substancje psychotropowe - walka z przemytem". Następnym wykładowcą była dr Anna Gulczyńska z Pracowni Edukacji Zdrowotnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, która przedstawiła wykład pt: "Edukacja o zagrożeniach wynikających z użycia nowych narkotyków". Konferencję zakończył dr Eryk Matuszkiewicz - lekarz z Oddziału Toksykologii z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, który omówił "Skutki zdrowotne działania nowych narkotyków. Diagnostyka zatruć nowymi narkotykami, problem zatruć z punktu widzenia ratownictwa medycznego".
W trakcie konferencji w holu głównym Wydziału funkcjonował punkt informacyjno - edukacyjny prowadzony przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu. Pracownicy udzielali informacji na temat skutków społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych palenia tytoniu, wykonywali badania Smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przy zastosowaniu alkogogli pozwalających ocenić stan upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu.
Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania narkotyków i środków zastępczych "dopalaczy", podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

 

dopalacze wsse poznan

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. z 2012r., poz. 124 ze zm.) ustanawia zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych (tzw. "dopalaczy") i nowych substancji psychoaktywnych. Zgodnie z art. 4 pkt 27 ww. ustawy, pod pojęciem środka zastępczego należy rozumieć produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów W celu realizacji zadań wynikających z przedmiotowej ustawy, na terenie woj. wielkopolskiego prowadzony był stały monitoring obecności w obrocie środków zastępczych lub produktów, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą być środkami zastępczymi. "Dopalacze" wprowadzane do obrotu w 2015 roku były oferowane m. in. jako imitacja produktu rozpałki do pieca czy dodatku do piasku, imitacje odświeżaczy do toalety i bidetu o różnych zapachach, wkłady do pochłaniacza wilgoci oraz talizmany i amulety (np. kierowcy oraz pogromcy wampirów). Handel tego typu produktami to przeważnie problem dużych ośrodków miejskich. Na terenie województwa wielkopolskiego wystąpił on na terenie 10 powiatów m.in. w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Ostrzeszowie, Pile, Lesznie i Turku. Ogółem państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w 2015 r. na terenie woj. wielkopolskiego przeprowadzili 224 kontrole w 17 sklepach z zakresu środków zastępczych. W ich wyniku ogółem wydano 195 decyzji administracyjnych z czego 71 decyzji dotyczyło nakazu zatrzymanie oraz wycofanie z obrotu podejrzanych produktów (w 2014 r. 58 wydanych decyzji) oraz 30 decyzji dotyczących nakazu zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wprowadzaniu lub wytwarzaniu produktu co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychotropową (w 2014 r. 33 wydane decyzje).
W 2015 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgłosił 569 podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, gdzie najwięcej przypadków odnotowano wśród pacjentów w wieku powyżej 25 roku życia (183 przypadki) oraz pomiędzy 19 a 24 rokiem życia (154 przypadki) (Rys.1).
Rys. 1. Przypadki podejrzenia zatruć środkami zastępczymi.

wykres

W trakcie ww. działań zabezpieczono 16129 szt. opakowań produktów (w 2014 było to 16958 szt.). Do badań pobrano 488 próbek "dopalaczy", (w 2014 r. było ich 264), które przekazano do instytutów badawczych celem określenia ich składu jakościowego. Wyniki badań przedmiotowych próbek potwierdziły obecność substancji o działaniu psychoaktywnym.
W myśl art. 52a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ?Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 do 1 000 000 zł?. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w woj. wielkopolskim w 2015 r. łącznie wydali 34 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.965 000 zł. W 2014 r. było to 25 decyzji na kwotę 1.320 000 zł.
W 2015 roku przeprowadzona została akcja pod kryptonimem "Designer Drugs" dotycząca działań ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska "dopalaczy", do której zaangażowana została Państwowa Inspekcja Sanitarna. Głównym organizatorem działań była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. W ramach akcji została nawiązana współpraca pomiędzy komendami powiatowymi oraz miejskimi Policji, a państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi. Wspólnie zostało zaplanowanych i przeprowadzonych 64 kontroli, w trakcie których zatrzymano 692 szt. produktów. Działania przeprowadzone były na terenie 20 z 31 powiatów województwa wielkopolskiego. W przeważającej większości obiektów w czasie kontroli nie stwierdzono w sprzedaży produktów podejrzanych o zawartość w składzie środków zastępczych, ani nie pobrano prób do badań laboratoryjnych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły działania profilaktyczne polegające na uświadamianiu nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci o zagrożeniach wynikających ze spożywania tzn. dopalaczy. Organizowano szkolenia i festyny rodzinne, dystrybuowano ulotki na temat szkodliwego działania "dopalaczy". Jednym z w/w działań była realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem: "Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny". Celem projektu był wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

dopalacze ulotka 2