Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)

             

Z dniem 1 stycznia 2012 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej  (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) określające standardy sanitarne dla tego typu obiektów. Do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający w/w rozporządzenie.

W projekcie nowego rozporządzenia (które można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia) zrezygnowano ze sztywnych zapisów dotyczących rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń obiektu, w szczególności pomieszczeń higienicznosanitarnych, pozostawiając tę kwestię do dyspozycji osób zarządzających obiektem i ograniczając się jedynie do wskazania koniecznych do spełnienia wymagań gwarantujących zachowanie minimalnych warunków higieniczno – sanitarnych.

            Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.

Przed rozpoczęciem działalności dotychczas zalecano uzyskanie pozytywnej opinii sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań sanitarno – higienicznych w lokalu, w którym świadczone będą zabiegi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej. Opinię sanitarną wydaje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnię, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników). Rzut i przekrój pomieszczeń powinien być opatrzony legendą oraz nazwą i adresem inwestycji. Istotne są również uwarunkowania lokalizacyjne – czy lokal znajduje się:

  • w obiekcie nowowybudowanym,
  • w obiekcie wymagającym zmiany sposobu użytkowania (należy uzyskać zgodę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).
Jednak posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.

            Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).

Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).

            Organy kontrolne nie sugerują producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielkość zależy od ilości sterylizowanego sprzętu, dlatego też wybór należy do osoby kupującej i stosującej urządzenie.

Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 19 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2231). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.

Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowani procedur zapewniających ochroną przed zakażeniami ora chorobami zakaźnymi. Procedury te powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.

Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności. Adresy Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa wielkopolskiego znajdują się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl.