Konferencja edukacyjna Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?

24 października 2016r. w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89 odbyła się konferencja edukacyjna, w której uczestniczyli studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych i innych kierunków zainteresowani tematyka konferencji. Zainteresowanie było ogromne – w spotkaniu uczestniczyło 400 osób.
Celem konferencji było przedstawienie zagrożeń dla zdrowia publicznego jakie stwarzają nowe narkotyki „dopalacze”. Istotną rolę w eliminacji tych zagrożeń odgrywa informacja i szeroko pojęta edukacja, prowadzona wspólnie z partnerami: Policją, Izbą Celną i innymi zainteresowanymi tą tematyką.

Wykład wprowadzający wygłosił dr n. med. AndrzejTrybusz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na temat „Roli i zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w działaniach na rzecz ochrony zdrowia”. Następnie mgr inż. Marek Duszyński - Kierownik Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu przedstawił wykład pt: „Zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Prewencji Pan Szymon Witczak oraz Pan Grzegorz Czerniewiczz Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Poznaniu wygłosili wykłady pt.: „Rozprzestrzenianie się nowych narkotyków – walka z dynamicznym rynkiem”. Następnym wykładowcą był dr Eryk Matuszkiewicz – lekarz z Oddziału Toksykologii z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, który omówił „Skutki zdrowotne działania nowych narkotyków”. Diagnostyka zatruć nowymi narkotykami, problem zatruć z punktu widzenia ratownictwa medycznego”. Konferencję zamknęładr Ewa Kasperek-Golimowska Kierownik Pracowni Edukacji Zdrowotnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu wykładem pt:"Edukacja o zagrożeniach wynikających z użycia nowych narkotyków czyli jak mówić z zagrożeniach aby młodzież nas słuchała”.

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych narkotyków, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.
W województwie wielkopolski zaplanowano zorganizowanie 6 konferencji edukacyjnych pt.: „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”

Dwie odbyły się w Poznaniu:
- 20.10.2016r w Poznaniu dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania,
- 24.10.2016r. w Poznaniu dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych i innych kierunków zainteresowani tematyka konferencji.

Cztery kolejne zostaną zorganizowane przez powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne dla studentów uczelni wyższych w n/w terminach i miejscach:
25.10.2016r. w Lesznie,
26.10.2016r. w Pile,
04.11.2016r. w Kaliszu,
08.11.2016r. w Koninie.

List GIS - pobierz
Program 1- pobierz
Program 2 - pobierz

popup korona

popup korona 3