Wojewódzki konkurs "Nie daj szansy AIDS" na film pod tytułem "Krótka historia o HIV"

3. Partnerzy:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

4. Cel konkursu:
Wykonanie filmu na temat profilaktyki HIV/AIDS, który:
- propaguje wiedzę o drogach zakażenia i objawach towarzyszących zakażeniu HIV,
- wskazuje na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniem HIV,
- propaguje wiedzę o profilaktyce zakażeń przenoszonych drogą płciową,
- zachęca do wykonania testu w kierunku HIV po każdej sytuacji ryzykownej,
- uświadamia, że zakażenie HIV i zakażenie chorobami przenoszonymi droga płciową może dotyczyć każdego człowieka.

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,
- pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź ekipa filmowa licząca maksymalnie 3 osoby. Do realizacji pracy konkursowej ekipa filmowa może zaangażować aktorów, którzy nie będą członkami danej ekipy filmowej i nie będą im przyznawane nagrody.

6. Ramy czasowe trwania konkursu:
- etap szkolny 25.09.2017r. - 20.10.2017r.
- etap powiatowy 23.10.2017r. - 03.11.2017r.
- etap wojewódzki 06.11.2017r. - 10.11.2017r.
- posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej ? do 15.11.2017r.
- impreza podsumowująca i wręczenie nagród laureatom konkursu ? do 23.11.2017r.
- ogłoszenie wyników na stronie internetowej WSSE w Poznaniu ? do 27.11.2017r.

7. Zakres tematyczny:
Zadanie konkursowe polega na nakręceniu przez uczniów, wskazanych w punkcie 5 Regulaminu, filmu pod tytułem ?Krótka historia o HIV?. Film powinien uświadamiać, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Warto wiedzieć więcej o drogach zakażenia, towarzyszących objawach, leczeniu i profilaktyce, aby żyć bezpieczniej, chronić siebie i innych. Powinien zwracać uwagę na konieczność wykonywania testów na HIV, po każdym ryzykownym zachowaniu. Autorzy w swoich filmach mają zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się w/w tematyką. Prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących z HIV oraz przekraczać norm społecznych.

8. Zasady przeprowadzenia konkursu:

a.zadania dla uczestników konkursu:
- nagranie filmu w formie: dokumentalnej, animowanej, wywiadu, fabularyzowanej czy też w każdej innej formie przy zachowaniu przesłania edukacyjnego filmu,
- format filmu: avi, mov, mpg lub mp 4,
- czas projekcji filmu nie może przekraczać 5 minut,
- film należy dostarczyć na płycie CD, DVD lub pendrive.

b.liczba etapów konkursu - konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego.

c.osoby odpowiedzialne /zespoły organizacyjne/ za przeprowadzenie poszczególnych etapów:
- etap szkolny: szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele, wychowawcy klas, przedstawiciele medycyny szkolnej,
- etap powiatowy: pracownicy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego,
- etap wojewódzki: pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

d.liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:
- z etapu szkolnego do etapu powiatowego: laureaci I miejsca z poszczególnych szkół,
- z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego: laureaci I miejsca z powiatów.

e.sposób zgłaszania uczestników: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rekrutują się samodzielnie.

f. sposób opisania prac konkursowych: dołączyć kopertę, w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły, załącznik F/IT/PT/PZ/01/03/02 - zgodę opiekunów na udział dziecka w konkursie jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat lub oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik F/IT/PT/PZ/01/02/03)

g.prace należy przesłać:
- etap powiatowy ? właściwa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna,
- etap wojewódzki ? Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

8. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej:

a.sposób oceny:
- zgodność z regulaminem,
- czytelność przekazu,
- pomysłowość w sposobie interpretacji tematu,
- poprawność merytoryczna,
- zastosowania muzyki, kostiumów, scenografii, itp.

b.skład komisji konkursowej:
- w skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby,
- komisja konkursowa powoływana jest przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu na poszczególnych etapach.

9. Zasady nagradzania:

a.fundatorzy nagród:
- etap powiatowy: powiatowe stacje sanitarno ? epidemiologiczne województwa wielkopolskiego, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, partnerzy,
- etap wojewódzki: Wojewódzka Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

b.liczba laureatów:
- etap szkolny ? I miejsce,
- etap powiatowy ? I miejsce,
- etap wojewódzki ? I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia.

c.rodzaj nagród - nagrody rzeczowe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do innego, niż wskazanego wyżej, podziału nagród i wyróżnień.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób. Nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.

12. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

13. Ekipa filmowa oraz aktorzy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.

 

Pliki do pobrania: regulamin konkursu , załącznik nr 1 , załącznik nr 2

zamknięty punkt szczepień