Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem ?BĄDŹMY ZDROWI?

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.
4. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.

II. Cel konkursu
1. Zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.
2. Wskazanie sposobów unikania nadwagi, otyłości i chorób dietozależnych.
3. Wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
4. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.
5. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc etapów powiatowych poprzednich edycji konkursu przeprowadzonych w ramach Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?.

IV.Ramy czasowe
1. Etap szkolny 25.09.2017r. - 20.10.2017r.
2. Etap powiatowy 23.10.2017r. - 03.11.2017r.
3. Etap wojewódzki 06.11.2017r. - 17.11.2017r.

V. Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Zadania dla uczestników konkursu:
- Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zachęcającego młodych ludzi do zdrowego stylu życia,
- wykonanie plakatu - dowolna technika plastyczna, można korzystać z grafiki komputerowej,
- format - jednostronny, arkusz A3 (29,7 cm x 42 cm).
2.Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie poszczególnych etapów:
- etap szkolny ? dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele, wychowawcy klas, przedstawiciele medycyny szkolnej,
- etap powiatowy - pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa wielkopolskiego,
- etap wojewódzki - pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
3. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:
- z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca z poszczególnych szkół,
- z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I miejsca z każdego powiatu.
4. Sposób przesyłania prac:
- z etapu szkolnego na etap powiatowy - szkoły przesyłają tylko 1 pracę do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
- z etapu powiatowego na etap wojewódzki ? każda powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna przesyła tylko 1 pracę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań. Termin nadsyłania prac konkursowych - do dnia 06.11.2017r.,
- przesłanie na etap wojewódzki większej liczby prac z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej będzie równoznaczne z dyskwalifikacją.
5. Sposób opisania prac konkursowych:
- na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło, do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu do szkoły oraz załącznik-zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie.
6. Zasady oceny:
Oceniane będą tylko indywidualnie, własnoręcznie wykonane prace. Ocenie podlegać będzie:
- zgodność z regulaminem,
- poprawność merytoryczna,
- pomysłowość,
- czytelność przekazu,
- estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.).
7. Skład komisji konkursowej:
- w skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby,
- komisja konkursowa powoływana jest przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu na poszczególnych etapach.

8.Zasady nagradzania:
- komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i III miejsce,
- komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia.
9.Nagrody:
- ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Poznaniu zakupione zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów etapów powiatowych i wojewódzkiego,
- organizator konkursu ? Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród na etapie powiatowym i wojewódzkim.
3. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.wsse-poznan.pl.REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat pod hasłem ?BĄDŹMY ZDROWI?

 

Pliki do pobrania: regulamin konkursu , załącznik nr 1 , załącznik nr 2

popup korona

popup korona 3