Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii

   Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)


Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
 3. Rekomenduje się:
 • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,
 • ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,
 • ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
 • ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
 • gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),
 • restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,
 • utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,
 • stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).
 1. Należy zadbać o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.
Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
 • Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 • Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
 • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
 • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
 • Ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
 • Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
 • Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
 1. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 2. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 3. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 4. Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.
 5. Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
  – mycia rąk
  – dezynfekcji rąk
  – zdejmowania i zakładania rękawiczek
  – zdejmowania i zakładania maseczki.
 6. Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 7. Usługa na miejscu:
  – przynoszenie zamówień na tacach,
  – mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 8. Usługa na wynos:
  – wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,
  – bezkontaktowe wydawanie zamówień,
  – zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów).
 9. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

 1. Pracownicy/obsługa lokalu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
  pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie należy wydzielić miejsce w którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 2  od pozostałych osób.
 5. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach lokalu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Przydatne instrukcje:

– mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

– Wskazane dodatkowe informacje:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

 

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich

   Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)


Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez klientów oraz inne osoby spoza salonu, np.  dostawców, czy przypadkowych, niezweryfikowanych klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
 4. Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
 5. Zapoznanie pracowników z  organizacją salonu fryzjerskiego i organizacją pracy (załącznik).
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.

 A. Przed wykonaniem usługi

 1. Zaleca się rozważenie możliwości bezdotykowego pomiaru i rejestracji temperatury ciała pracowników przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.
 2. Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania
  i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych
  u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 3. Zaleca się świadczenie usług w salonie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstage’ach i pokazach zawodowych.
 4. Salony, które nie pracują w systemie planowanych wizyt, są zobowiązane do przeprowadzenia wszystkich opisanych poniżej czynności przy pierwszym kontakcie z klientem. Jednocześnie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zaleca się przejście do systemu pracy planowanej i wcześniejszego umawiania wizyt.
 5. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.
 6. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 7. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 1. Jeśli u klienta nie zaistniały przesłanki wymienione w pkt. 7, należy go telefonicznie poinformować o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym o przyjściu do salonu w maseczce (klient zdejmie maskę tylko na czas wykonania zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy) oraz zabraniu ze sobą rękawiczek jednorazowych.
 2. Jeśli klient przyjdzie bez maseczki ochronnej/rękawiczek jednorazowych, aby usługa mogła się odbyć salon powinien mu je zapewnić (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient/usługobiorca przy wejściu do gabinetu myje ręce lub je dezynfekuje. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić klientowi dezynfekcję rąk.
 4. Wytyczne dla realizowania fryzjerskich usług szkoleniowych:
a) Zalecenia dla prowadzącego:

 1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
 2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
 3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, chyba, że do ćwiczeń niezbędny jest udział modela.
 4. Liczba uczestników zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
b) Wytyczne dla uczestnika:

 1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
 2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania.
 3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących.
 4. Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (jednorazowe rękawiczki, osłonę ust i nosa, fartuch).
B. W trakcie wykonywania usługi

W stosunku do pracowników salonu:

 1. Obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi, jeśli rodzaj wykonywanej usługi na to pozwala (jednorazowe rękawiczki zmieniane po każdym kliencie lub wielorazowe myte i dezynfekowane pomiędzy klientami).
 2. Obowiązkowe noszenie osłony ust i twarzy przez fryzjerów, a jeśli zabieg tego wymaga także gogli lub przyłbic.
 3. Używanie ręczników jednorazowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
 4. Wymiana ręczników i podkładów po każdym kliencie, w przypadku wielorazowych – pranie w temperaturze min. 600C z użyciem detergentu.
 5. Wykorzystanie peleryn jednorazowych lub wielorazowych odpowiednio zdezynfekowanych lub pranych temperaturze min. 600C z użyciem detergentu po każdym kliencie.
 6. Zakaz używania, ale też wyjmowania telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
W stosunku do klientów:

 1. Obowiązkowe noszenie maseczek.
 2. Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk.
 3. Zakaz używania, ale też wyjmowania telefonów komórkowych.
C. Po zakończeniu wykonywania usługi

 1. Zdjęcie rękawiczek po każdym kliencie lub w razie potrzeby (uszkodzenie w trakcie wykonywania usługi) i usunięcie ich do kosza. Umycie, osuszenie i dezynfekcja rąk.
 2. Sprzątniecie i dezynfekcja powierzchni dotykowych na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzi, urządzeń, a także innych powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).
 3. Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.
 4. Przewietrzenie pomieszczenia.
Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie

 1. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • przed i po pracy z klientem,
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
 1. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
 2. Dezynfekuj dłonie przy kliencie, aby pokazać mu, że traktujesz higienę priorytetowo.
 3. Umożliwiaj klientom dezynfekowanie rąk w różnych punktach w salonie (przy drzwiach wejściowych, gdzie dezynfekcja jest obowiązkowa, przy wchodzeniu i wychodzeniu z salonu, przy recepcji/strefie roboczej, na stanowisku pracy).
 4. W miejscach publicznych, w tym, w salonie fryzjerskim obowiązkowe jest noszenie osłony ust i nosa. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownicy mogą dodatkowo zastosować gogle ochronne lub przyłbice.
 5. Należy unikać dotykania oczu i ust.
 6. Zaleca się, aby odzież robocza była prana codziennie i przechowywana w czystym, zamkniętym miejscu.
 7. Używaj odzieży roboczej tylko do pracy z klientem.
 8. Obuwie robocze dla pracowników powinno być używane wyłącznie w pracy.
 9. Stosowanie jednorazowych okryć, ręczników, podkładów, peleryn itp. dla każdego klienta. Jeśli nie ma takiej możliwości materiały wielorazowe należy po każdym kliencie uprać w temperaturze minimum 60 stopni C z użyciem detergentu.
 10. Dezynfekcja każdego narzędzia i opakowania produktu po każdym kliencie. Obowiązkowa zasada to 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.).
 11. W przypadku produktów dawkowanych, po każdym otwarciu opakowania zewnętrznego należy je czyścić
  i dezynfekować (należy zwrócić uwagę na łatwe w obsłudze elementy, takie jak aplikator). Przed użyciem szamponu, odżywki, maseczki, pasty do stylizacji, żeli itp., należy umyć ręce lub używać jak najwięcej narzędzi jednorazowego użytku takich jak szpatułki do pobierania produktu z miski, z tubki itp.
 12. Dezynfekcja każdego stanowiska i umywalki do mycia włosów po każdym kliencie
 13. Regularne sprzątanie salonu, mycie wodą z detergentem lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w salonie co najmniej 2 razy na zmianę.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczące usługi.

 1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w gabinecie (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Załącznik do Wytycznych GIS z 13.05.2020 r.
dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2

ORGANIZACJA SALONU FRYZJERSKIEGO

 1. Zorganizuj spotkanie przed otwarciem ze wszystkimi współpracownikami i przedstaw plan na reorganizację pracy salonu. Przekaż informacje o nowych zasadach pracy oraz o zastosowaniu środków ochronnych i procedurę dezynfekcji salonu. Uwzględnić w niej rodzaj stosowanych środków do dezynfekcji, częstotliwość i sposób ich użycia i wprowadź kartę codziennego sprzątania (załącznik 3) oraz instrukcje korzystania ze środków ochrony indywidualnej.
 2. Monitoruj przestrzeganie procedur przez wszystkich współpracowników i stwórz system sprawdzania przestrzegania zasad z pracownikami.
  Nowe procedury będą musiały być uważnie przestrzegane na początkowym etapie, aby stały się stałym elementem dnia pracy.
 3. Rutynowe spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, przeprowadzaj przy otwartych oknach z zachowaniem co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami.
 4. Sporządź listę produktów, które zostaną zakupione w celu ponownego otwarcia salonu, obejmującą wszystkie środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji.
 5. Przed otwarciem salonu zaplanuj jego reorganizację, uwzględniając zachowanie bezpiecznych odległości, dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.
DYSTANSOWANIE

 1. Kontroluj zachowanie odległości co najmniej 2 metrów między klientami (włączając stanowiska pracy). Dystans ten może być zmniejszony tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej. Nawet jeśli nie jest to proste, podczas wykonywanej pracy zachowuj odpowiedni dystans w gestach i pozycji ciała.
 2. Zapewnij użycie dodatkowych stacji roboczych, aby zachować bezpieczną odległość – minimum to 2 m odległości pomiędzy stanowiskami dla klientów. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimum 2 m odległości pomiędzy stanowiskami dla klientów, rekomendujemy zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza np. plexi skutecznie oddzielającego pracowników.
 3. Zachowaj bezpieczną odległość w pomieszczeniach dla personelu, umieść w nich płyn do dezynfekcji w celu oczyszczenia każdej dotykanej powierzchni 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany personelu.
 4. Ogranicz w miarę możliwości niewymagany kontakt fizyczny. Unikaj podawania dłoni, uścisków
  i pocałunków.
 5. W okresie stanu epidemicznego zrezygnuj z serwowania kawy i herbaty.
STREFA ODSPRZEDAŻY

 1. Zachowaj czyste, zdezynfekowane wszystkie półki.
 2. Poproś i informuj klientów, aby nie dotykali produktów – może to zrobić tylko fryzjer, który sprzedaje. Dotykanie produktów powoduje utratę ich czystości, dlatego stwórz rutynę oczyszczania lub dezynfekcji.
 3. Usuń testery. Warto mieć wizualne instrukcje stosowania produktu i jego korzystnego działania dla klienta.
STANOWISKO RECEPCJI

 1. Proś klienta o umawianie się przez internet/telefon. Używane przez pracowników telefon i klawiaturę dezynfekuj po każdym użyciu, jeśli korzysta z nich więcej osób. Nie jest wymagane dezynfekowanie po każdym użyciu, jeśli recepcję obsługuje dedykowana do tego, jedna osoba.
 2. Proś o płatność w sposób bezkontaktowy lub za pomocą karty kredytowej. Zdezynfekuj klawiaturę terminala do płatności za pomocą chusteczki dezynfekującej. W przypadku gotówki możesz stosować tacę lub miskę do umieszczenia w nich pieniędzy. Potrzebę częstej dezynfekcji można ograniczyć stosując folię stretch, którą można regularnie wymieniać.
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

 1. Na stronie internetowej salonu, w mediach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych zaplanuj komunikację, której celem będzie poinformowanie klientów o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.
 2. Ponawiaj/przypominaj tę komunikację we wszystkich możliwych kanałach.
 3. W oknie wejściowym/ w witrynie umieść tablicę informująca o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do salonu.
ORGANIZACJA PRZEPŁYWU OSÓB W SALONIE FRYZJERSKIM

 1. Rozłóż w czasie zaplanowane wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w salonie w tym samym momencie. W salonie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi. Umawiaj klientów w odstępach czasu tak, aby się ze sobą nie mijali.
 2. Dopasuj godziny otwarcia i zorganizuj rotację pracowników. Salon fryzjerski powinien działać w trybie zmian. W środku godzin otwarcia salonu zaplanuj jedną, dostatecznie długą przerwę na przewietrzenie i dezynfekcję przez zespół kończący zmianę. Osoby pracujące na różnych zmianach, w miarę możliwości, nie powinny się kontaktować – tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników przyporządkowanych do danej zmiany. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.
 3. Zorganizuj na nowo stanowiska pracy. Dobrym pomysłem jest zostawienie pustego miejsca między dwiema osobami.
 4. Zorganizuj rotację pracowników udających się na przerwy do pomieszczenia socjalnego przeznaczonego tylko dla nich.
 5. Jeśli jednak klient zjawi się zbyt wcześnie, poproś go o poczekanie na zewnątrz lokalu – poczekalnie są wyłączone z użytku.
 6. Wydziel odrębną przestrzeń/miejsce, gdzie klient pozostawi odzież wierzchnią. Jeśli jednocześnie w salonie przebywa kilku klientów, ich odzież nie powinna znajdować się w tym samym miejscu i stykać się. Można ją odseparować instalując dodatkowe wieszaki w odległościach uniemożliwiających kontakt lub wykorzystując do tego jednorazowe torby foliowe.
 7. Z przestrzeni wspólnych usuń wszelkie zbędne przedmioty, tj. sztuczne kwiaty, lampy, świece, inne dekoracje, zwisające kotary oraz ulotki, foldery i inne materiały reklamowe.
 8. Jeśli klient wypełnia osobiście formularze lub podpisuje zgody na zabieg, zorganizuj długopisy i ich dezynfekcję poprzez umieszczenie dwóch pojemników na długopisy czyste i brudne. Brudne długopisy należy zdezynfekować za pomocą środka do dezynfekcji.
 9. Niezbędna jest standardowa wentylacja, ze stałą wymianą powietrza podczas wizyty i po wyjściu klienta. Stąd zalecenie, aby ograniczyć liczbę przyjmowanych klientów na godzinę.
ORGANIZACJA PRACY

 1. W salonach fryzjerskich należy starać się, aby usługa była wykonywana za plecami klienta.
 2. Jeden pracownik może jednocześnie wykonywać dwie usługi w salonie, np. jednemu klientowi nałożyć kolor, natomiast podczas pauzy (czasu trzymania koloryzacji) przez 30/40 minut, może obsłużyć drugiego klienta.
 3. Należy przeliczyć czas obsługi klienta, do którego zostanie dodany czasy potrzebny na dezynfekcję.
 4. Aby właściwie wykorzystać czas i przestrzeń, ustal rotacyjne zmiany pracy (i odpoczynku), dostosuj godziny pracy i możliwość otwarcia w dni dotychczas wolne np. poniedziałki, jeśli było to praktykowane.
 5. Ogranicz rozmowy pomiędzy personelem a klientami, do minimum wymaganego do zrealizowania usługi. Ogranicz też czas spędzany przez klientów w lokalu do minimum wymaganego do zrealizowania usługi.
 6. Kilka razy w ciągu dnia wyznacz dłuższe przerwy, w czasie których lokal zostanie zdezynfekowany, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, włączając klamki, uchwyty, włączniki światła, umycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.
 7. Po każdym kliencie zdezynfekuj sprzęt wielokrotnego użytku do obsługi i ten, którego klient dotykał, np. nożyczki, szczotki, grzebienie, lampy, suszarki, lokówki, fotele, blaty, lustra.
 8. W miarę dostępności zaleca się wykorzystywanie jednorazowych peniuarów (peleryn). W przypadku ich braku, konieczne będzie pranie/dezynfekcja peniuaru po wizycie każdego klienta w temperaturze minimum 60 stopni C.
 9. Jeśli klient przesiada się ze stanowiska obsługi do stanowiska mycia głowy, użyj sprayu do dezynfekcji i ręcznika papierowego, aby szybko zdezynfekować stanowisko pracy (fotel i konsolę). Przenosząc klienta na inne stanowisko pracy ze stanowiska myjącego, użyj sprayu dezynfekującego i ręcznika papierowego, aby szybko zdezynfekować stanowisko mycia. Używaj ręczników jednorazowych.
 10. Po zakończeniu usługi umieść akcesoria i sprzęt w odpowiednich środkach dezynfekujących lub urządzeniach sterylizujących i/lub wyczyść je za pomocą środków dezynfekujących.

Załączniki – instrukcje:

– mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających pracowników

   Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

REKOMENDACJE

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.

 1. Po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje się, obok rutynowych działań służb, obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę, oprócz kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną.
 2. Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.
 3. Przewóz pracownika sezonowego do konkretnego gospodarstwa rolnego odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika – transport indywidualny poprzez osobisty odbiór przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia na miejsce docelowe; rekomenduje się, aby strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera przesłoną. Kierowca jest obowiązany do stosowania się do aktualnych zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy RP do docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 h. W czasie przerw w trakcie przejazdu – korzystania np. z toalety – konieczna jest osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przed i po czynnościach higienicznych.
 5. Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.
 6. Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi).
 7. Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.
 8. Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo.
 9. W czasie odbywania kwarantanny Policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł (ok. 7 100 USD, 6 600 EUR, 190 840 UAH).
 10. Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt testu pokrywa rolnik, u którego docelowo zatrudniony jest pracownik sezonowy. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego sposób postępowania określa dalsza cześć wytycznych.
 11. Należy zapewnić osobom kwarantannowanym odpowiednie warunki zakwaterowania z pełnym węzłem sanitarnym i wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu. W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie należy wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób – do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na pole/miejsce wykonywania pracy, na podwórku, itp., Takie postępowanie pozwoli, aby w przypadku wystąpienia zakażenia u jednego z pracowników „wyeliminowane zostały” tylko osoby z danej grupy (10 pracowników), a nie wszyscy pracownicy będący w kwarantannie.
 12. Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie etc) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. Wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, powodują odsunięcie pracownika od wszelkich prac związanych z żywnością.
 13. Należy zapewnić systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
 14. Wyłączyć z użytkowania pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi takie jak wspólne sale telewizyjne, stołówki.
 15. Podczas pobytu pracownik sezonowy w gospodarstwie musi mieć zapewniony bieżący dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).
 16. Zatrudniający rolnik powinien mieć listę telefonów do każdej z osób, a także przekazać pracownikom najważniejsze numery telefonów (pogotowie, powiatowa stacja sanitarna-epidemiologiczna, infolinia NFZ).
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

 1. Gospodarstwo zapewnia zatrudnionym cudzoziemcom środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.
 2. Gospodarz wywiesza w miejscach zakwaterowania i wykonywania pracy instrukcje dot. mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki (w języku polskim i języku ojczystym pracowników).
 3. Gospodarstwo dysponuje termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u pracowników przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem pracy. Gospodarz powinien uzyskać zgodę pracownika na pomiar Temperatura powyżej 370C kwalifikuje do odsunięcia pracownika od świadczenia pracy, pozostania na kwaterze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli temperatura rośnie – wskazana teleporada.
 4. Pracownicy powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
  1. Przed rozpoczęciem pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  2. Zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są 2 m).
  3. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  4. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/kosza i umyć ręce.
  5. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  6. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy (jeśli nie jest to pole).
  7. Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – przynajmniej 3 razy dziennie leży po stronie pracowników. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia gospodarz, który nadzoruje procesy higieniczne.
  8. Gospodarz zapewnia pranie odzieży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać się w temperaturze, co najmniej 60 0 C z dodatkiem detergentu.
  9. Gospodarz zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  10. Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 1. Zaleca się, aby praca w gospodarstwie odbywała się w niewielkich grupach (zalecane tak jak przy podziale na kwatery), z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowej odległości między pracownikami lub praca w maseczkach.
 2. Zaleca się wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 3. Pomiędzy wymianą grup należy zachować odstęp czasowy umożliwiający przewietrzenie pomieszczenia pracy (jeśli odbywa się ona w pomieszczeniu), ewentualnie przeprowadzenie czynności porządkowych, w tym dezynfekcji powierzchni narażonych na częste dotykanie, w zależności od rodzaju pomieszczenia i specyfiki pracy.
 4. Posiłki powinny być pracownikom dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby mogli rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze. powyżej 600 C, a o ile to możliwe – wyparzanie. Dopuszcza się, aby pracownicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytki wyłącznie indywidualnego.
 5. Przy pracach na polu, jak również innych pracach rolniczych np. sortowanie, obieranie, krojenie stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  to pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.
 6. Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu z pracownikami sezonowymi, które będą odpowiedzialne m.in. za transport na pole i dostarczanie żywności oraz realizację najpilniejszych potrzeb życiowych pracowników. Osoby te mają ściśle przestrzegać zasad higieny i reżimu sanitarnego (w tym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych osób min. 2 m, mycie rąk).
 7. Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu zewnętrznego – osoba nie może mieć kontaktu z pracownikami sezonowymi i innymi, przebywającymi w kwarantannie. Osoby te mogą kontaktować się z otoczeniem gospodarstwa w tym dostarczać płody rolne do skupu, realizować zakupy itp., pod warunkiem, że nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
 8. W przypadku, gdy w gospodarstwie wystąpi przypadek zachorowania, gospodarstwo kontynuuje swoją produkcję, z wyłączeniem tej części w której wystąpiło zdarzenie.
C. Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem
u pracownika.


 1. Każdy dodatni przypadek, potwierdzony badaniami, powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.
 2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zabronione jest świadczenie pracy. Powinni pozostać w miejscu zakwaterowania i skontaktować się telefonicznie ze wskazaną osobą.
 3. Osoba wyznaczona w gospodarstwie do kontaktu z kwarantannowanymi pracownikami powiadamia gospodarza/ pracodawcę i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia postępowania. W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownika z nr 999 lub 112.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i przewieść transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz postępować jak w pkt. C.3.
 6. Pracownik powinien oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu,
  w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 7. Zaleca się ustalenie obszaru w obiekcie, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania tego obszaru, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Laboratorium - Testy

   Laboratorium - Testy

 ➡️Nie ma zagrożenia związanego z niewystraczającą liczbą testów wykonywanych przez WSSE oraz współpracujące z nią laboratoria. Dotychczas szpital im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu nie korzystał z zasobu testów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

➡️WSSE wesprze wszystkie laboratoria wykonujące badania na koronawirusa – zapotrzebowanie na kolejna partię odczynników zostało złożone. 

➡️Laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wspólnie z Polską Akademią Nauk oraz Uniwersytetu Medycznego w ciągu ostatniej dobry wykonały ponad 220 badań, a dyrekcja WSSE zamówiła kolejne testy, uwzględniając potrzeby wszystkich laboratoriów wykonujących badania na koronawirusa, w tym szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. 

 

Aktualne zasady i ograniczenia w zwiazku z COVID 19

   Aktualne zasady i ograniczenia w zwiazku z COVID 19 - z dnia 31.03.2020

 

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

(pobierz kolejne kroki )

 

Wszystkie zasady bezpieczeństwa w jednej zakładce. Przeczytaj i zastosuj się!


Koronawirus:  Aktualne informacje i zalecenia 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 

Podziękowanie Głównego Inspektora Sanitarnego

   Podziękowanie Głównego Inspektora Sanitarnego

PISMO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO JAROSŁAWA PINKASA Z PODZIĘKOWANIEM DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH ZA TRUD W ZWALCZANIU CHOROBY COVID 19 I OSTRZEŻENIEM O GROŹBACH Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH

(POBIERZ PISMO)


Covid-19 medycyna praktyczna

   Covid-19 medycyna praktyczna

 

 

Koronawirus (COVID-19) - medycyna praktyczna dla pacjentów -  najnowsze informacje 27.03.2020

link  - https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-informacje

COVID-19 - gdzie się zgłosić (mapa ośrodków) - medycyna praktyczna dla pacjentów -

Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub SOR!

link - https://www.mp.pl/pacjent/mapaCovid19

Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

   Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 

 

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Wojewoda Wielkopolski w dnia 25 marca 2020 r. wydał następujące polecenia:

 1. współpracy Policji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegającą w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach przebywających w kwarantannie, które mogą wymagać wsparcia tych jednostek;
 

 1. właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnym ośrodkom pomocy społecznej podjęcia działań w celu oceny sytuacji osób, o których mowa w pkt. 1, pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;
 

 1. właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnym ośrodkom pomocy społecznej podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką;
 

 1. kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zobowiązania podległego personelu do zapoznania się i stosowania zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
 

 1. kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej informowania mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
 

w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

Wytyczne GIS dla targowisk

   Wytyczne GIS dla targowisk

 

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) 25.03.2020


Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych omówionych poniżej.
Aktualna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Przepisy prawa żywnościowego nakładają na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności. W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie tych wymagań, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Dlatego też należy:
1. Stosować właściwą higienę rąk
2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawcasprzedawca (min. 1,5 metra)
6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!
1. Higiena rąk:
Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:
- Przed rozpoczęciem pracy;
- Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
- Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
- Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
- Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
- Po skorzystaniu z toalety;
- Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
- Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
- Po kontakcie z pieniędzmi.


W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem


2. Higiena kaszlu i oddychania:
- Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
- Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.


3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:
Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:
- zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
- przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne
- rygorystycznie je stosować,
- zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
- weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
- zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom:

przykłady:
- jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce
- nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
- surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
- stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem
nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.


- Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł – to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi);
- przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych;
- wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:


a) w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:
- zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
- ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
- Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;


b) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:
- podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
- dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.


4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.
Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi
współpracownikowi i klientowi.


5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawcasprzedawca (min. 1,5 metra).
Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób. Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W
sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających. Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu. Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.


Zarządco! Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym).
W przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska/bazaru.

Żywność a koronawirus
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.


Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-sourceor-transmission-route


W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa w powyższych zaleceniach.


Więcej informacji można znaleźć na stronach:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-zrozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-zrozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-ortransmission-route
https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-forcovid-19.pdf
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
https://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=7198&lang_id=1
http://www.zphoreca.pl/cpt_prasowe/zbior-dobrych-praktyk-dla-bezpiecznego-dowozuposilkow/
http://www.zphoreca.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kodeks-dobrych-praktykdelivery.pdf

Zamknięcie targowisk

 

   Zamknięcie targowisk

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w uzupełnieniu informacji z dnia 16 marca 2020r. dotyczącej zamknięcia targowisk z wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach województwa wielkopolskiego:

 
 1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.), informuje iż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej posiadają uprawnienia do wydawania nakazów i zakazów służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Wprowadzony w Polsce stan epidemii wywołanej koronawirusem SARS CoV-02 oraz szybkośći łatwość rozprzestrzeniania się tego wirusa uzasadnia podjęcie decyzji dotyczącej zamknięcia targowisk.
 2. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka dotyczącej ewentualnych zagrożeń epidemicznych wynikających ze sprzedaży towarów na targowiskach z miejsc otwartych (kramy, stragany) uznano, iż handel taki może stanowić zagrożenie zarówno dla klientów targowisk, jak i sprzedających, a tym samym może zwiększać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Biorąc pod uwagę, iż:

 • gromadzenie się ludzi powyżej 50 osób (często na małej powierzchni placu targowiska) może utrudniać zachowanie bezpiecznej odległości zarówno między klientami oraz klientami, a obsługą punktu sprzedaży,
 • w dużym stopniu klientami realizującymi zakupy na targowisku są osoby starsze (powyżej 60 roku życia), a więc w grupie największego ryzyka jeśli chodzi o stopień zakażenia wirusem i następstw jego działania,
 • targowiska zlokalizowane (m.in. w Poznaniu) są najczęściej w pobliżu przystanków autobusowych, ulic czy jezdni, na których odbywa się ruch pieszych czy podróżujących komunikacją miejską, co stwarza warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na inne osoby,
 • najczęściej formą zapłaty jest forma gotówkowa,
 • sprzedaż na otwartych stoiskach gdzie zachodzą potencjalne warunki do cyrkulacji powietrza i przemieszczania się drobnoustrojów między klientami i sprzedającymi, ale także w kierunku żywności nieopakowanej, która podlega sprzedaży,
 • brak warunków na stanowiskach sprzedaży do higienicznego mycia rąk, z uwagi na brak dostępności bieżącej ciepłej i zimnej wody,
 • podjęto działania celem zminimalizowania ryzyka zakażeń.
 1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny otrzymywał ze strony władz samorządowych wiele informacji dotyczących licznego gromadzenia się ludzi na targowiskach w miejscach sprzedaży otwartej (stragany, kramy) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, ograniczenia działalności targowisk w tym zakresie.
 2. Należy jednoznacznie wskazać, iż powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach), których właściciele stosują procedury higieniczne zabezpieczenia osób oraz towarów w okresie epidemii SARS-CoV-2.
.

      Jednocześnie pragnę poinformować, iż Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działa cały czas na rzecz zdrowia i życia obywateli województwa wielkopolskiego, podejmując decyzje mające na celu zapobieganie i minimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-02 w obliczu trwającego stanu epidemicznego.

EweIina Suska

Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu

Dziękujemy za wsparcie

 

   Dziękujemy ❤️

 

Dziękujemy za wsparcie dla naszych niewidocznych bohaterów w walce z koronawirusem ❤️

Diagności laboratoryjni, którzy 24h na dobę wykonują badania w kierunku koronawirusa w WSSE w Poznaniu!

 

317B92D1 771D 4095 A4C5 313E6835A58F

58C4B325 0216 45B5 9154 775C4E75BAEC

3A3AFE60 3C4E 4D81 AE10 A4C9CAA1FD8E

Laboratorium działa bez zakłóceń

 

   Laboratorium działa bez zakłóceń

 

Informacje zawarte w tytule artykułu zamieszonego na łamach Gazety Wyborczej („W laboratorium poznańskiego sanepidu skończyły się testy (…)”) są nieprawdziwe i mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dysponuje testami i od 4 marca do dziś (19 marca br.) wykonuje badania nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Jedyne wyłączenie z uwagi na montaż nowego aparatu nastąpiło w sobotę, 14 marca br. od godz. 15.00 do godzin wieczornych. Łącznie (stan na 18 marca br.) wykonano 926 testów. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozpoczęło współpracę m.in. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, co spowoduje zwiększenie łącznej dziennej liczby badanych próbek ze 120-130 do około 300. 

Sugerowanie na podstawie wypowiedzi anonimowych lekarzy, że w Wielkopolsce jest za mało przypadków względem innych województw, jest skrajnie nieodpowiedzialne i zaprzecza jakimkolwiek faktycznym danym.  Do tej pory (19.03.br.) w Wielkopolsce 14 osób zostało zakażonych koronawirusem, jedna osoba zmarła.

Apelujemy do wszystkich przedstawicieli mediów, aby w obecnej sytuacji w sposób szczególny dbać o rzetelność materiałów prasowych i ich tytułów, które mogą manipulacyjnie oddziaływać na opinię publiczną, wywołując nieuzasadniony strach czy panikę. Sensacyjność nie może dominować nad prawdą.

 

 

ichban.png

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

 

   INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

 
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.


Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

korona.png

Szkoła wolna od używek

   Szkoła wolna od używek

 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji konkursu na film pt. „Szkoła wolna od używek”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu krótkometrażowego na temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 8 kwietnia 2020r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Informacje o konkursie znajdują się na stronie – www.szkolawolnaoduzywek.pl

OGŁOSZENIE DZIAŁU LABORATORYJNEGO

DZIAŁ LABORATORYJNY UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE:

PRÓBKI  DO  BADAŃ  PRZYJMOWANE  BĘDĄ  DO  DNIA
19  GRUDNIA  2019r.

PRZYJMOWANIE  PRÓBEK  ROZPOCZNIE  SIĘ  DNIA
7  STYCZNIA  2020r.

DNIA 31 GRUDNIA 2019 r. KASA BĘDZIE NIECZYNNA
(BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA JAKICHKOLWIEK OPŁAT)

 
 


Import żywności pochodzenia niezwierzęcego

   Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/

TRZYMAJ FORMĘ!

   IX EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA  „TRZYMAJ FORMĘ!”

trzymaj.jpg

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się już IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie. 

Rejestracja szkół  online do Konkursu do 20 grudnia 2019r. na stronie internetowej  www.konkurs.trzymajforme.pl

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin dostępny na w/w stronie internetowej. 

Targi „Viva seniorzy!”

   Targi „Viva seniorzy!”


Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu wzięli udział w targach dla seniorów, podczas których zachęcali osoby starsze do dbania o własne zdrowie poprzez wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych. Prowadzili także badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących za pomocą smokerlyzera oraz demonstrację upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu przy użyciu alkogogli.

 

2 na FB

 

5 na FB

„Zasadź się na zdrowie” - Akcja odbywa się w lasach całej Polski.

   „Zasadź się na zdrowie” - Akcja odbywa się w lasach całej Polski.W całym kraju ma zostać zasadzonych 16 tysięcy drzew i krzewów rodzimych gatunków. Akcję zorganizowano z okazji jubileuszów 100-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 95-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Do wydarzenia przyłączyli się Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja sadzenia drzewek odbędzie się 31.10.br w Nadleśnictwie Babki.

W każdym województwie w Polsce w październiku ma zostać posadzonych po tysiąc gatunków drzew i krzewów propagujących zdrowie.

    Film z akcji #ZasadźSięNaZdrowie zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Lasy Państwowe

    Strona internetowa akcji

 

 

[gallery ID=15]

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

   OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za okres od 19.06.2019 r. do 01.08.2019 r.

 

19 czerwca br. na terenie całego kraju rozpoczęły się wakacje letnie. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole wypoczynku w trakcie jego trwania, oceniając m. in.:

 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
 • zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
 • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
 • postępowanie z odpadami,
 • stan otoczenia placówki wypoczynku,
 • zapewnienie opieki medycznej.
Na terenie województwa wielkopolskiego do 1 sierpnia br. przeprowadzono 520 kontroli form wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas których skontrolowano 519 turnusów:

 • 133 zorganizowane w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 • 49 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku;
 • 58 obozów pod namiotami, w tym:
 • 42 ze stałą infrastrukturą komunalną;
 • 16 bez stałej infrastruktury komunalnej;
 • 279 formy w miejscu zamieszkania,
z których w sumie korzystało 21 894 uczestników.

W skontrolowanym okresie nie odnotowano turnusów tzw. „dzikich”, wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych kontroli odnotowano 33 turnusy (tj. 6,35 % spośród skontrolowanych turnusów wypoczynku), podczas trwania których stwierdzono uchybienia, w tym 28 dotyczących braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, 2 w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska, 2 w których nie zapewniono odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, 1 z niedostateczną liczbą urządzeń sanitarnych oraz 1 w którym stwierdzono brak bieżącej czystości.

W pionie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku wydano 1 decyzję merytoryczną za nieprawidłowy stan sanitarno - techniczny sufitu w kuchni głównej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do pomieszczeń żywnościowych.

Nałożono także 3 mandaty karne na łączną kwotę 700 zł za m.in. nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia oraz nieprawidłowości sanitarne związane z brakiem rygoru w pomieszczeniach kuchennych i magazynach żywnościowych.

Spośród uczestników wypoczywających w okresie od 19 czerwca do 1 sierpnia br. 58 osób uległy wypadkom i urazom, takim jak: złamania kończyn, uszkodzenie i zerwanie ścięgna, skręcenia kostek, stawów, ukąszenia kleszczy, poparzenie słoneczne,  skaleczenia, stłuczenia, obecność obcego ciała w oku oraz stwierdzono 11 zachorowań (m.in. infekcje dróg oddechowych, angina ropna, podejrzenia udaru słonecznego, infekcje wirusowe).

 

SAWO 2018 w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 w Poznaniu

 

W ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu oraz jako partnera Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 (WSOZZ
2013-2020) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uczestniczyła
w III konferencji panelowej.

Zobacz

ZMIANA MIEJSCA PKD W POZNANIU

ZMIANA MIEJSCA DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNEGO W POZNANIU


Od 1 kwietnia 2018r. PKD w Poznaniu pracuje pod nowym adresem: ul. Mickiewicza 4/5 (punkt pobrań DIAGNOSTYKA), Poznań, woj. wielkopolskie

Zobacz

Przeciw grypie - możesz się zaszczepić

Plakaty, które powstały dzięki współpracy WSSE Poznań z Uniwersytetem Artystycznym

Prezentowane grafiki GRYPA - są wynikiem pracy studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Powstały jako efekt współpracy pomiędzy Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu i Wydziałem Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

Zobacz

Wiosna bez pneumokoków

„Wiosna bez pneumokoków” - darmowe szczepienia dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae.

 

Zobacz

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody
Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który skupia uwagę na
istotność tematyki związanej z zagadnieniami wody. Tematem Światowego Dnia Wody w
roku 2018 jest "Przyroda dla wody" - odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań
związanych z wodą, przed którymi stoimy w XXI wieku.

 

Zobacz

Konkurs na film „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Konkurs na film „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia organizuje we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na fotografię dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.

 

Zobacz

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs, który odbędzie się w terminie od 17 do 19 maja 2018r.

Zobacz

Szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców

Szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zaprasza na dwudniowe szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody do badań, które odbędzie się w dniach 11 – 12 kwietnia 2018r. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Po pozytywnym napisaniu testu sprawdzającego uczestnicy otrzymają certyfikat Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uznający kwalifikacje próbkobiorcy.

Zobacz

Korzystanie z solarium na nowych zasadach

Korzystanie z solarium na nowych zasadach


Mając na uwadze szkodliwy wpływ opalania za pomocą lamp UV na skórę, wprowadzony został  zakaz korzystania z solarium przez osoby nieletnie. W sytuacji, gdy  pracownik solarium będzie miał wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, wówczas powinien poprosić ją o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Osoby prowadzące solarium nie mogą reklamować swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, ale również na plakatach w tym wielkoformatowych oraz na portalach internetowych. Za to, obowiązkiem właścicieli solarium jest umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV.

Zobacz

Sposoby ograniczania skutków promieniowania elektromagnetycznego telefonów komórkowych:

Sposoby ograniczania skutków promieniowania elektromagnetycznego telefonów komórkowych:

 • Należy unikać rozmów przy niskim poziomie sygnału ze stacji bazowej (każdy telefon ma wskaźnik poziomu sygnału, co pozwala łatwo to określić)
 • Rozmowa z telefonem przy uchu powinna być możliwie najkrótsza
 • Od moment nawiązywania połączenia do jego uzyskania należy trzymać telefon na odległość wyciągniętej ręki, gdyż podczas nawiązywania połączenia emisja promieniowania jest największa
 • Należy unikać rozmów w windzie oraz innych zamkniętych pomieszczeniach, które wymuszają przełączenie telefonu na większą moc, w tym także w samochodach.
 • Rozmawiając w budynku starajmy się podejść do okna, wówczas telefon będzie emitował znacznie mniej energii
 • Znacznie bezpieczniejsze jest stosowanie zestawów słuchawkowych
  i głośnomówiących
 • Nie należy używać telefonów w czasie burzy
 • W czasie gdy nie używamy telefonu nie powinno się trzymać go przy sobie, a jeśli to konieczne to powinien on znajdować się torebce lub w zewnętrznym pokrowcu przy pasku, skierowany ekranem w stronę ciała, a baterią na zewnątrz
 • Telefonów komórkowych nie powinny używać dzieci oraz osoby z rozrusznikami serca

 

„Krótka historia o HIV” - Nagrodzone filmy

W roku 2017 w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, został ogłoszony konkurs na film nt. profilaktyki HIV/AIDSph.: „Krótka historia o HIV” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Regulamin konkursu został przekazany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. wielkopolskiego. Na etap powiatowy wpłynęło ogółem 52 prac (finalistów etapu szkolnego). Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu przesłano 20 filmów (laureatów I miejsca etapu powiatowego).

Zobacz

Porady grzybowe - odwołanie dyżurów

,,Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w związku z zakończeniem sezonu grzybowego oraz spadkiem zainteresowania poradami grzybowymi, z dniem 30.10.2017r., zawieszone zostają dyżury Grzyboznawców w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w soboty i niedziele.
Jednocześnie informuje się, iż od dnia 30.10.2017r. porady grzybowe udzielane będą w dni robocze w godzinach 7.25 – 15.00”

Wojewódzki konkurs "Nie daj szansy AIDS" na film pod tytułem "Krótka historia o HIV"

Regulamin konkursu ?Nie daj szansy AIDS? na film pod tytułem ?Krótka historia o HIV?.

1. Postanowienia ogólne:
Przedmiotem konkursu ?Nie daj szansy AIDS? jest nakręcenie filmu - na temat profilaktyki HIV/AIDS pod tytułem ?Krótka historia o HIV?.

2. Organizator konkursu:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Zobacz

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem ?BĄDŹMY ZDROWI?

REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat pod hasłem ?BĄDŹMY ZDROWI?

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej.
To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy
są często przetworzone artystycznie.
Dobry plakat wyróżnia prostota: mniej znaczy więcej!

Zobacz

Briefing prasowy - WZW - Lotnisko Poznań Ławica

Zobacz relację wideo na kanale YouTube : film_1 oraz film_2 

Program WHO eliminacji Odry / Różyczki

Różyczka
Chorobę wywołuje RNA-wirusa o nazwie Rubavirus, zaliczany do rodziny Togaviridae.

Droga zakażenia:
- kropelkowa, okres wylęgania: 14-21 dni, zwykle 16-18 dni.
 
Okres zakaźności: najczęściej kilka dni przed objawami do 7 dni od wystąpienia wysypki (maksymalnie 7 dni przed do 14 dni po wystąpieniu wysypki). Najczęściej zakażenia mają miejsce w okresie później zimy i wczesnej wiosny. Przed erą szczepień różyczka występowała epidemicznie co 6-9 lat. Po wprowadzeniu szczepień różyczkę najczęściej obserwuje się u młodych, nieszczepionych dorosłych.
Zobacz

Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS)

logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zobacz

Drzwi otwarte WSSE w Poznaniu - fotorelacja

Fotorelacja z "drzwi otwartych" Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Kliknij "czytaj więcej...", aby przejść do galerii zdjęć.

Zobacz

?Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ? kontra HIV?

Projekt ?Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ? kontra HIV? jest realizowany w województwie wielkopolskim już 2007 roku.
Celem projektu ?MLZ ? kontra HIV? jest podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży oraz zachęcenie jej do przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej tzw ?edukacji rówieśniczej? - młodzież uczestnicząca w projekcie przekazuje wiedzę swoim rówieśnikom w trakcie codziennych, zwykłych sytuacji.

Zobacz

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 2017

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 2017r - informacja

 1. Ulotka WHO - Od Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) - pobierz
 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ? cele dotyczące zdrowia - pobierz
 1. Link do strony Celów Zrównoważonego Rozwoju http://www.un.org.pl/

Konferencja edukacyjna Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu jest organizatorem konferencji edukacyjnych pt.: „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”. Konferencje są realizowane w ramach działań edukacyjnych Głównego Inspektora Sanitarnego związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków.

20 października 2016r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118 odbyła się konferencja, na którą zaproszono pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania działające w placówkach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyło 70 pielęgniarek.

Czytaj cały artykuł

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Zbliża się kolejny Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. 

Czytaj cały artykuł

Informacja o poradach grzybowych.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. grzyboznawcy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu porad udzielają do godziny 15.00. Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 listopada 2016 r., porady grzyboznawców nie będą udzielane.

Porady grzybowe - informacja

„Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. grzyboznawcy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu porad udzielają do godziny 15.00.
Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 listopada 2016 r., porady grzyboznawców nie będą udzielane”.

Konferencja edukacyjna "Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zaprasza pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania do udziału w Konferencji pt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”, która odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w godz. 10.30 - 15.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118, pok. 101.

Czytaj cały artykuł

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.

Czytaj cały artykuł

RUSZA SZÓSTA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Czytaj cały artykuł

"Nie daj szansy AIDS"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do udziału w konkursie dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Krótki film o HIV”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zależności pomiędzy ryzykiem zakażenia HIV a używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”.

Czytaj cały artykuł

Szkolenie - Zapobieganie zakażeniom HCV

Informacja o szkoleniu - pobierz

Regulamin konkursu "Bądźmy zdrowi"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji VI edycji konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”

Czytaj cały artykuł