Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów do przewozu chorych - COVID 19. Stanowisko PZH - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

 

   Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów do przewozu chorych - COVID 19. Stanowisko PZH - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

 

Loading...

Laboratorium - Testy

   Laboratorium - Testy

 ➡️Nie ma zagrożenia związanego z niewystraczającą liczbą testów wykonywanych przez WSSE oraz współpracujące z nią laboratoria. Dotychczas szpital im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu nie korzystał z zasobu testów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

➡️WSSE wesprze wszystkie laboratoria wykonujące badania na koronawirusa – zapotrzebowanie na kolejna partię odczynników zostało złożone. 

➡️Laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wspólnie z Polską Akademią Nauk oraz Uniwersytetu Medycznego w ciągu ostatniej dobry wykonały ponad 220 badań, a dyrekcja WSSE zamówiła kolejne testy, uwzględniając potrzeby wszystkich laboratoriów wykonujących badania na koronawirusa, w tym szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. 

 

Aktualne zasady i ograniczenia w zwiazku z COVID 19

   Aktualne zasady i ograniczenia w zwiazku z COVID 19 - z dnia 31.03.2020

 

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

(pobierz kolejne kroki )

 

Wszystkie zasady bezpieczeństwa w jednej zakładce. Przeczytaj i zastosuj się!


Koronawirus:  Aktualne informacje i zalecenia 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 

Podziękowanie Głównego Inspektora Sanitarnego

   Podziękowanie Głównego Inspektora Sanitarnego

PISMO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO JAROSŁAWA PINKASA Z PODZIĘKOWANIEM DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH ZA TRUD W ZWALCZANIU CHOROBY COVID 19 I OSTRZEŻENIEM O GROŹBACH Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH

(POBIERZ PISMO)


Covid-19 medycyna praktyczna

   Covid-19 medycyna praktyczna

 

Koronawirus (COVID-19) - medycyna praktyczna dla pacjentów -  najnowsze informacje 27.03.2020

link  - https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-informacje

COVID-19 - gdzie się zgłosić (mapa ośrodków) - medycyna praktyczna dla pacjentów -

Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub SOR!

link - https://www.mp.pl/pacjent/mapaCovid19

Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

   Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 

 

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Wojewoda Wielkopolski w dnia 25 marca 2020 r. wydał następujące polecenia:

 1. współpracy Policji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegającą w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach przebywających w kwarantannie, które mogą wymagać wsparcia tych jednostek;
 

 1. właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnym ośrodkom pomocy społecznej podjęcia działań w celu oceny sytuacji osób, o których mowa w pkt. 1, pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;
 

 1. właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnym ośrodkom pomocy społecznej podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką;
 

 1. kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zobowiązania podległego personelu do zapoznania się i stosowania zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
 

 1. kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej informowania mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
 

w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

   Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

 

Większe krople aerozolu, po zetknięciu z powierzchniami, w tym powierzchniami np. kanałów wentylacyjnych, mogą stanowić czasowy rezerwuar drobnoustrojów, które za pomocą systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego mogą przenosić się pomiędzy powierzchniami wraz z powietrzem nawiewanym. Mniejsze krople ulegają dość szybkiemu wysychaniu, jednak mogą być przenoszone na większe odległości, ponieważ są lekkie i skutecznie omijają standardowe, średniosprawne filtry stosowane w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych większości obiektów użyteczności publicznych.

W celu ograniczenia możliwości przenoszenia się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) sugeruje stosowanie następujących działań, których efektywność zależna będzie od wiedzy personelu technicznego obsługującego dany system wentylacyjno-klimatyzacyjny, a także możliwości technicznych oraz finansowych:

 

 1. Najczęstszą i stosunkowo prostą do realizacji metodą ograniczenia możliwości zakażeń wirusowych wewnątrz pomieszczeń zaopatrzonych w system wentylacyjno-klimatyzacyjny jest wysoka krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Dodatkowo istotne jest aby powietrze zużyte wywiewane z pomieszczeń było, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz budynku, a do pomieszczeń nawiewane było głównie odpowiednio uzdatnione świeże powietrze atmosferyczne. Powietrze krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości. Dodatkowo rozważyć należy wdrożenie działań pomocniczych, mających na celu usuwanie czynników biologicznych poprzez montaż wewnątrz instalacji filtrów elektrostatycznych, lamp UV lub generatorów jonów.
 2. Wskazane jest zmniejszenie zagęszczenia osób przebywających w pomieszczeniach, co w praktyce zmniejsza wewnętrzne, mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza. Takie działanie zmniejsza zanieczyszczenie powietrza a dodatkowo częściowo izoluje osoby pracujące i przebywające obok siebie, co redukuje ryzyko bezpośredniego kontaktu, a tym samym infekcji przekazywanych bezpośrednio z człowieka na człowieka bez udziału systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
 

 1. Istotne jest zapewnienie stałych, wysokich wydajności przepływu powietrza w systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym samego obiektu w cyklu dobowym. Należy ograniczyć spadki przepływu, które stosowane są najczęściej nocą, poza godzinami pracy obiektów użyteczności publicznej. W obecnej sytuacji należy ograniczyć takie praktyki w celu zapewnienia efektywnej wymiany powietrza, a co za tym idzie, poprawę mikrobiologicznej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
 

 1. Dodatkowym i zalecanym działaniem pożądanym jest również okresowe wietrzenie pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej poprzez otwieranie okien i umożliwienie wymiany powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego (o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia). Szczególnie istotne jest to w przypadku obiektów, w pomieszczeniach których znajduje się duża liczba osób, a system wentylacyjno-klimatyzacyjny jest niskosprawny lub istnieją podejrzenia, że może nie być wystarczający do zapewnienia odpowiedniej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach.
 

 1. Stała kontrola pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego z uwzględnieniem okresowych przeglądowych technicznych i sanitarnych. Działania z tym związane powinny uwzględniać okresowe przeglądy techniczne, kontrolę szczelności systemu, właściwą i terminową wymianę filtrów powietrza oraz okresowe czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych i innych elementów systemu. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej NIZP-PZH zaleca stosowanie środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie kraju przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dodatkowo wyroby te powinny posiadać potwierdzoną skuteczność bójczą wobec wirusów i stosowane powinny być zgodne z ich przewidzianym przeznaczeniem przez osoby używające odpowiednich środków ochrony osobistej, przeszkolone lub przez profesjonalne firmy zajmujące się procesami czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
 

Opracowane na podstawie opinii NIZP-PZH

 

Co powinien pracodawca w związku z COVID-19

   Co powinien pracodawca w związku z COVID-19

 

 

co powinien

Obowiązki dla przedsiębiorcy:
1. Stanowiska pracy muszą być oddalone o co najmniej 1,5 m.
2. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.


Wskazania dla pracowników:
1. Unikać bliskiego kontaktu z drugą osobą. Zrezygnować z przyjętej zasady „uścisku dłoni” na powitanie oraz innych pozdrowień, które wymagają bliższego kontaktu fizycznego.
2. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a potem jak najszybciej wyrzucić ją do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 65 proc.).
3. Kontaktować się z klientem za pomocą urządzeń teleinformatycznych.


Rozwiązania organizacyjno-techniczne:
1. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
2. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).
3. Regularnie i starannie czyścić pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia pracy.
4. Zwiększyć liczbę przerw, aby uniknąć jednoczesnego gromadzenia się większej liczby osób w stołówkach, szatniach, przebieralniach, łazienkach.
5. Wprowadzić większą rotację ludzi podczas przerw śniadaniowych, w przerwie między kolejnymi grupami przewietrzyć pomieszczenie i je zdezynfekować. Postarać się zorganizować przerwy śniadaniowe w mniejszych grupach w różnych godzinach.
6. Regularnie dezynfekować powierzchnie często używane przez pracowników m.in. (klamki od drzwi, pomieszczenia siedzące w szatni – poręcze, biurka, stoły, klawiatury, myszki komputerowe).
7. Zachować szczególną dbałość o higienę miejsc wspólnych takich jak szatnie, przebieralnie, stołówki, łazienki.
8. Jeśli to możliwe zlecić pracę zdalną w domu pracownikowi.
9. Dokonać pomiaru temperatury ciała pracownikom oraz dostawcą przekraczającym teren zakładu.
10. Zabezpieczyć pracowników w środki ochrony indywidualnej (m.in. rękawiczki ochronne).
11. Jeżeli firma zleca sprzątanie zakładu pracy zewnętrzne podmiotowi, warto zweryfikować, jakimi środkami higienicznymi ona dysponuje i czy odpowiednio wywiązuje się ze swoich zadań.
12. Ograniczyć podróże służbowe pracowników, anulować o ile możliwe wszystkie spotkania z klientami oraz kontrahentami, przełożyć zaplanowane wizyt gości.
13. Przygotować plan awaryjny na wypadek wystąpienia wirusa w zakładzie pracy lub na obszarze, na którym działa zakład pracy. Zapoznać pracowników z procedurami dotyczącymi ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w zakładzie pracy.
14. Jeśli w firmie pojawi się osoba chora (podejrzenie zarażenia koronawirusem) jak najszybciej odizolować ją od reszty osób ograniczając kontakt.
15. Odseparować poszczególne zmiany robocze w zakładzie pracy.
16. Ograniczyć w miarę możliwości kontakt kierowców zawodowych (transport krajowy i międzynarodowy) od pozostałych pracowników. Postarać się zorganizować dla nich oddzielne pomieszczenie, w którym będą mogli się przebrać, zjeść posiłek oraz skorzystać z toalety.

Wytyczne GIS dla targowisk

 

   Wytyczne GIS dla targowisk

 

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) 25.03.2020


Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych omówionych poniżej.
Aktualna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Przepisy prawa żywnościowego nakładają na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności. W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie tych wymagań, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Dlatego też należy:
1. Stosować właściwą higienę rąk
2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawcasprzedawca (min. 1,5 metra)
6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!
1. Higiena rąk:
Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:
- Przed rozpoczęciem pracy;
- Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
- Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
- Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
- Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
- Po skorzystaniu z toalety;
- Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
- Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
- Po kontakcie z pieniędzmi.


W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem


2. Higiena kaszlu i oddychania:
- Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
- Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.


3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:
Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:
- zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
- przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne
- rygorystycznie je stosować,
- zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
- weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
- zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom:

przykłady:
- jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce
- nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
- surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
- stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem
nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.


- Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł – to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi);
- przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych;
- wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:


a) w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:
- zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
- ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
- Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;


b) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:
- podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
- dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.


4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.
Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi
współpracownikowi i klientowi.


5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawcasprzedawca (min. 1,5 metra).
Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób. Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W
sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających. Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu. Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.


Zarządco! Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym).
W przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska/bazaru.

Żywność a koronawirus
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.


Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-sourceor-transmission-route


W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa w powyższych zaleceniach.


Więcej informacji można znaleźć na stronach:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-zrozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-zrozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-ortransmission-route
https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-forcovid-19.pdf
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
https://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=7198&lang_id=1
http://www.zphoreca.pl/cpt_prasowe/zbior-dobrych-praktyk-dla-bezpiecznego-dowozuposilkow/
http://www.zphoreca.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kodeks-dobrych-praktykdelivery.pdf

Aplikacja Kwarantanna domowa

 

   Aplikacja kwarantanna domowa

 

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia.
Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Link do pobrania aplikacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Ulotka dla osób mających kontakt

 

   Ulotka informacyjna

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie i (pobierz ) ulotke jak załacznik

Wierszyk

 

   Wierszyk

WIERSZ

Zamknięcie targowisk

 

   Zamknięcie targowisk

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w uzupełnieniu informacji z dnia 16 marca 2020r. dotyczącej zamknięcia targowisk z wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach województwa wielkopolskiego:

 
 1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.), informuje iż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej posiadają uprawnienia do wydawania nakazów i zakazów służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Wprowadzony w Polsce stan epidemii wywołanej koronawirusem SARS CoV-02 oraz szybkośći łatwość rozprzestrzeniania się tego wirusa uzasadnia podjęcie decyzji dotyczącej zamknięcia targowisk.
 2. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka dotyczącej ewentualnych zagrożeń epidemicznych wynikających ze sprzedaży towarów na targowiskach z miejsc otwartych (kramy, stragany) uznano, iż handel taki może stanowić zagrożenie zarówno dla klientów targowisk, jak i sprzedających, a tym samym może zwiększać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Biorąc pod uwagę, iż:

 • gromadzenie się ludzi powyżej 50 osób (często na małej powierzchni placu targowiska) może utrudniać zachowanie bezpiecznej odległości zarówno między klientami oraz klientami, a obsługą punktu sprzedaży,
 • w dużym stopniu klientami realizującymi zakupy na targowisku są osoby starsze (powyżej 60 roku życia), a więc w grupie największego ryzyka jeśli chodzi o stopień zakażenia wirusem i następstw jego działania,
 • targowiska zlokalizowane (m.in. w Poznaniu) są najczęściej w pobliżu przystanków autobusowych, ulic czy jezdni, na których odbywa się ruch pieszych czy podróżujących komunikacją miejską, co stwarza warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na inne osoby,
 • najczęściej formą zapłaty jest forma gotówkowa,
 • sprzedaż na otwartych stoiskach gdzie zachodzą potencjalne warunki do cyrkulacji powietrza i przemieszczania się drobnoustrojów między klientami i sprzedającymi, ale także w kierunku żywności nieopakowanej, która podlega sprzedaży,
 • brak warunków na stanowiskach sprzedaży do higienicznego mycia rąk, z uwagi na brak dostępności bieżącej ciepłej i zimnej wody,
 • podjęto działania celem zminimalizowania ryzyka zakażeń.
 1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny otrzymywał ze strony władz samorządowych wiele informacji dotyczących licznego gromadzenia się ludzi na targowiskach w miejscach sprzedaży otwartej (stragany, kramy) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, ograniczenia działalności targowisk w tym zakresie.
 2. Należy jednoznacznie wskazać, iż powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach), których właściciele stosują procedury higieniczne zabezpieczenia osób oraz towarów w okresie epidemii SARS-CoV-2.
.

      Jednocześnie pragnę poinformować, iż Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działa cały czas na rzecz zdrowia i życia obywateli województwa wielkopolskiego, podejmując decyzje mające na celu zapobieganie i minimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-02 w obliczu trwającego stanu epidemicznego.

EweIina Suska

Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu

Dziękujemy za wsparcie

 

   Dziękujemy ❤️

 

Dziękujemy za wsparcie dla naszych niewidocznych bohaterów w walce z koronawirusem ❤️

Diagności laboratoryjni, którzy 24h na dobę wykonują badania w kierunku koronawirusa w WSSE w Poznaniu!

 

317B92D1 771D 4095 A4C5 313E6835A58F

58C4B325 0216 45B5 9154 775C4E75BAEC

3A3AFE60 3C4E 4D81 AE10 A4C9CAA1FD8E

Laboratorium działa bez zakłóceń

 

   Laboratorium działa bez zakłóceń

 

Informacje zawarte w tytule artykułu zamieszonego na łamach Gazety Wyborczej („W laboratorium poznańskiego sanepidu skończyły się testy (…)”) są nieprawdziwe i mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dysponuje testami i od 4 marca do dziś (19 marca br.) wykonuje badania nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Jedyne wyłączenie z uwagi na montaż nowego aparatu nastąpiło w sobotę, 14 marca br. od godz. 15.00 do godzin wieczornych. Łącznie (stan na 18 marca br.) wykonano 926 testów. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozpoczęło współpracę m.in. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, co spowoduje zwiększenie łącznej dziennej liczby badanych próbek ze 120-130 do około 300. 

Sugerowanie na podstawie wypowiedzi anonimowych lekarzy, że w Wielkopolsce jest za mało przypadków względem innych województw, jest skrajnie nieodpowiedzialne i zaprzecza jakimkolwiek faktycznym danym.  Do tej pory (19.03.br.) w Wielkopolsce 14 osób zostało zakażonych koronawirusem, jedna osoba zmarła.

Apelujemy do wszystkich przedstawicieli mediów, aby w obecnej sytuacji w sposób szczególny dbać o rzetelność materiałów prasowych i ich tytułów, które mogą manipulacyjnie oddziaływać na opinię publiczną, wywołując nieuzasadniony strach czy panikę. Sensacyjność nie może dominować nad prawdą.

 

 

ichban.png

COVID-19 aktualne dane

    Aktualne dane odnośnie zachorowań z powodu koronawirusa w Wielkopolsce

 

Na terenie województwa wielkopolskiego w dniu 06.04.2020 r. z powodu podejrzenia COVID-19:


1. Objętych nadzorem epidemiologicznym jest: 5.294 osoby

2. Hospitalizowanych jest ogółem: 133 osoby

3. Poddanych izolacji lub kwarantannie jest: 11.556 osób

4. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 329 osób

5. Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem: 15 osób

 

   WAŻNE INFORMACJE - 6

 

1. ROZPORZĄDZENIE  M I N I S T R A  ZD R O W I A   z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej   STANU EPIDEMII

(POBIERZ ROZPORZĄDZENIE)

 

2 . INFORMACJA z dnia 20.03.2020, dotycząca osób przekraczających granicę:

    Osoby, które wróciły z zagranicy i zostały poddane prewencyjnej izolacji nie wymagają eZLA. Ich dane zostały przekazane do wojewodów, skąd będzie mógł je pozyskać drogą elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podróżni poddani izolacji podlegają zbiorczej decyzji administracyjnej, która mówi o konieczności kwarantanny dla osób, które wróciły z zagranicy. Osoba która ubiega się o świadczenie pieniężne w związku z odbywaniem kwarantanny musi napisać oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie bazował na danych zebranych przez służby graniczne przekazane wojewodom.

 

3. Aktualne akty prawne dotyczące chorób zakaźnych

LINK do ISAP - Internetowego Systemu Aktów Prawnych  - Strona Głowna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

 http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=choroby%20zaka%C5%BAne

 

4. Koronawirus SARS-CoV-2 | województwo wielkopolskie

   link - https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-wielkopolskie

 

5. INFORMACJA Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca domów pomocy społecznej, zakładów  opiekuńczo-leczniczych, hospicjów

(Pobierz)

 

6. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej - Koronawirus: informacje i zalecenia

link: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Komiks zdrowotny WSSE Poznań

 

   Komiks zdrowotny

 

Przedstawiamy komiks zdrowotny przygotowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu

 

3A 1

 

3A 2

 

3A 3

 

3A 4

 

POBIERZ KOMIKS

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ SARS-CoV-2

 

   CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ SARS-CoV-2

 
87506790 2959368914113140 8444726777128943616 o

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

 

   INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

 
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.


Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

korona.png

Vaping - globalna epidemia?

 

   Vaping - globalna epidemia?

 
25 lutego w XII LO w Poznaniu na ulicy Kutrzeby odbył się panel dyskusyjny odnośnie e-papierosów i ich szkodliwości w którym wziął udział Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n med. Andrzej Trybusz. W trakcie spotkania przedstawione zostały badania liquidów wykonane przez Poznański Park Naukowo -Technologiczny. Fakty i mity na temat e-papierosów omówił również toksykolog Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Młodzież z XII LO w Poznaniu razem z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przygotowała spoty filmowe zwracające uwagę na skalę problemu.

Spoty można zobaczyć klikając na zdjęcie poniżej oraz na naszym kanale YouTube, gdzie znajdują się również wersje z napisami.

 

   Spot 1 zrealizowany przez uczniów XII LO w Poznaniu na temat szkodliwości e-papierosów.

 

    Spot 2 zrealizowany przez uczniów XII LO w Poznaniu na temat szkodliwości e-papierosów.

 

    Spot 3 zrealizowany przez uczniów XII LO w Poznaniu na temat szkodliwości e-papierosów.

 

    Spot 4 zrealizowany przez uczniów XII LO w Poznaniu na temat szkodliwości e-papierosów.

 

    Vaping - globalna epidemia?

 

mq1

 

 

    Wideo relacja z panelu na temat e-papierosów, który odbył sie w XII LO w Poznaniu

 

 

 

 

 

Spoty będą wyświetlane w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Portal informacyjny - ten Poznan.pl oraz informacje wraz ze spotami na kanałach społecznościowych twitter, youtube, instagram, facebook wszystkich partnerów i sponsorów spotów.
Emisja spotów będzie miała również miejsce na monitorach w 160 pociągach POLREGIO, Telewizja Polska - TVP Poznań, w MPK ( tramwaje, autobusy), oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Promocja spotów będzie miała miejsce na kanałach Uczelni w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Uczelni oraz na telebimach. Spoty filmowe będa również wyświetlane w kinach.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji spotu jak również z samego panelu.

 

 

 

Media o akcji:

 

Miały zastąpić tradycyjne papierosy i mniej szkodzić. Okazało się, że są co najmniej równie niekorzystne dla zdrowia. Wielkopolski Sanepid postanowił walczyć z e-papierosami i wybrał dość nietypową metodę - źródło Ten Poznan

https://tenpoznan.pl/poznan-sanepid-kreci-filmy-o-e-papierosach/amp/?fbclid=IwAR3ZpK_9STkfY5IbxlxTZ_Y9agnhgLbxQiZ5H2j0x-P2g7zFjFMHDunkS9k

Naukowcy, Dawid Zielinski oraz Rafał Kukawka, zbadali skład liquidow. O wynikach swoich badań mówią podczas panelu dyskusyjnego „Vaping-globalna epidemia?”. Poznański Park Naukowo - Technologiczny

PPNT

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

PS

Partnerstwo PSMM -  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów  www.psmm.pl

Polskie Towarzystwo Higieniczne

https://www.pth.pl/?id_aktual=4445&wiecej=1

Dziś w Poznaniu ruszyła kampania, która ma skłonić młodych ludzi do rzucenia elektronicznych papierosów - źródło Radio Poznan

https://radiopoznan.fm/informacje/wielkopolskie-popoludnie/lekarze-alarmuja_-co-trzeci-nastolatek-regularnie-pali-e-papierosy?fbclid=IwAR3fIcxJoQSkwpkzHNZmzW5KQ01gXbUfukILml4Wayw4iSNdiKg2R0dBtnE

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/vaping-globalna-epidemia?fbclid=IwAR1k72_zmQT5t-0sTZWvQt6-RgRDuyQrJ0lydxa-ytmNy8kb4FvroLN8gNk

We wtorek, 25 lutego w XII LO w Poznaniu odbył się panel dyskusyjny, którego tematem były e-papierosy. Inicjatorem panelu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, która razem z uczniami "dwunastki" przygotowała spoty pokazujące szkodliwość e-papierosów - źródlo Głos Wielkopolski

https://gloswielkopolski.pl/vaping-globalna-epidemia-uczniowie-liceum-w-poznaniu-przygotowali-spoty-filmowe-o-szkodliwosci-epapierosow-wideo/ar/c1-14814512?fbclid=IwAR1OSpPfpKM9goOX3kdDPpNQeNvBCcgD3za-Pj0BK4Snf3encXW9Aw93J0M

Dzisiejsze spotkanie z udziałem wojewody Łukasza Mikołajczyka odbyło się w XII LO i rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjna, która ma uświadamiać młodym ludziom zagrożenia wynikające z sięgania po e-papierosy - źródlo Ten Poznan

https://tenpoznan.pl/poznan-czy-e-papierosy-to-juz-globalna-epidemia/?fbclid=IwAR1CKVXC0bAKyNpYjyJRUM9pegOOzxz3UsoHAwn49kC5YyvB19U5gqEJAqc

https://www.facebook.com/130579557078776/posts/1751341365002579/?d=n

Radio RMF FM

Plik audio - audycja RMF FM odnosnie akcji "Vaping - globalna epidemia?"

Plik audio 2 - audycja RMF FM odnosnie akcji "Vaping - globalna epidemia?"

 wilk1

wilk2

WSSE e papierosy konferencja 24

 

 Wszystkie nowatorskie wyroby tytoniowe, w tym e-papierosy czy IQOS-y, zawierają nikotynę, która jest substancją silnie uzależniającą. Z punktu widzenia zdrowia, jego ochrony i umacniania, dyskusja nad tym, czy korzystniejsze od palenia tradycyjnych papierosów jest inhalowanie e-papierosów czy IQOS-ów jest bezpodstawna. Bo i o czym tu dyskutować? Zdrowie na każdym etapie życia jest wartością nie do oszacowania. Trwająca obecnie debata niesłusznie przekonuje palaczy, że nowatorskie wyroby tytoniowe nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników. Dlatego też trzeba jasno powiedzieć, że wszelkie formy inhalowania nikotyny są szkodliwe, co zostało już udowodnione.

Jeżeli chodzi o nowe urządzenia do podgrzewania tytoniu, wciąż nie poznano efektów długotrwałego ich użytkowania; z prostej przyczyny – są zbyt krótko na rynku. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala również stwierdzić, że użytkowanie tego urządzenia nie ma wpływu na rozwój nowotworów czy też przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat nowatorskich wyrobów tytoniowych:

1. Informacje o e-papierosach - czytaj więcej


2. Informacja o IQOS - czytaj więcej


3. E-papierosy zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prezentacja J.Pinkas


4. Informacja MEN i GIS na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami


5. Informacja MEN i GIS na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


6. Nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016.1331)


7. Raport opublikowany przez Public Health England

 

Szkoła wolna od używek

   Szkoła wolna od używek

 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji konkursu na film pt. „Szkoła wolna od używek”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu krótkometrażowego na temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 8 kwietnia 2020r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Informacje o konkursie znajdują się na stronie – www.szkolawolnaoduzywek.pl 

Koronawirus 2019-nCoV

   Koronawirus 2019-nCoV

 

 

    WAŻNE KOMUNIKATY 5

1. ROZPORZĄDZENIE  M I N I S T R A  ZD R O W I A   z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej   STANU EPIDEMII

(POBIERZ ROZPORZĄDZENIE)

2.    Informacja z dnia 20.03.2020, dotyczącą osób przekraczających granicę:

     Osoby, które wróciły z zagranicy i zostały poddane prewencyjnej izolacji nie wymagają eZLA. Ich dane zostały przekazane do wojewodów, skąd będzie mógł je pozyskać drogą elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podróżni poddani izolacji podlegają zbiorczej decyzji administracyjnej, która mówi o konieczności kwarantanny dla osób, które wróciły z zagranicy. Osoba która ubiega się o świadczenie pieniężne w związku z odbywaniem kwarantanny musi napisać oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie bazował
na danych zebranych przez służby graniczne przekazane wojewodom.

 

3. Aktualne akty prawne dotyczące chorób zakaźnych

LINK do ISAP - Internetowego Systemu Aktów Prawnych  - Strona Głowna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

 http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=choroby%20zaka%C5%BAne

 

4. Koronawirus SARS-CoV-2 | województwo wielkopolskie

   link - https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-wielkopolskie

 

5. INFORMACJA Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca domów pomocy społecznej, zakładów  opiekuńczo-leczniczych, hospicjów

(Pobierz)

 

    POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W OŚRODKACH DPS

(POBIERZ)

 

    POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

(POBIERZ)

 

    OBOWIĄZKI PRACODAWCY W CZASIE EPIDEMII

(POBIERZ)

 

 

    POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA

(POBIERZ)

 

    REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

(SPRAWDŹ)

 

    INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(POBIERZ INFORMACJĘ)

 

    INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
(POBIERZ INFORMACJĘ)

 

    OFICJALNA STRONA MINISTERSTWA ZDROWIA ODNOŚNIE KORONAWIRUSA
(PRZEJDŹ DO STRONY)

 

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA - źródlo GIS

https://gis.gov.pl/

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(pobierz)

 

Koronawirus 2019-nCoV – Apel Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do środowiska medycznego

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-prezesa-naczelnej-izby-lekarskiej-oraz-glownego-inspektora-sanitarnego-do-srodowiska-medycznego/

 


Wytyczne dla hoteli (pobierz plik)

 

Mapa zakażenia online

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przepisów prawnych dotyczących kwarantanny

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-przepisow-prawnych-dotyczacych-kwarantanny/Wuhan coronavirus compared to other major viruses

https://www.sciencealert.com/this-chart-shows-how-the-wuhan-virus-compares-to-other-recent-outbreaks

 

ulotka a5 korona

 

ulotka a5 korona2

 89435174 2729041340498619 1374957797547966464 o

 

89617121 1772398799563502 2315686807968153600 n

 

89770605 1305748422943986 5755638231160848384 n

 

Koronawirus infografiki 1 Koronawirus infografiki 2 Koronawirus infografiki 3 Koronawirus infografiki 4 Koronawirus infografiki 5 Koronawirus infografiki 6 Koronawirus infografiki 7 Koronawirus infografiki 8 Koronawirus infografiki 9 Koronawirus infografiki 10 Koronawirus infografiki 11 Koronawirus infografiki 12 Koronawirus infografiki 13

 

popup korona

popup korona 3