OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

   OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za okres od 19.06.2019 r. do 01.08.2019 r.

 

19 czerwca br. na terenie całego kraju rozpoczęły się wakacje letnie. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole wypoczynku w trakcie jego trwania, oceniając m. in.:

 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
 • zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
 • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
 • postępowanie z odpadami,
 • stan otoczenia placówki wypoczynku,
 • zapewnienie opieki medycznej.
Na terenie województwa wielkopolskiego do 1 sierpnia br. przeprowadzono 520 kontroli form wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas których skontrolowano 519 turnusów:

 • 133 zorganizowane w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 • 49 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku;
 • 58 obozów pod namiotami, w tym:
 • 42 ze stałą infrastrukturą komunalną;
 • 16 bez stałej infrastruktury komunalnej;
 • 279 formy w miejscu zamieszkania,
z których w sumie korzystało 21 894 uczestników.

W skontrolowanym okresie nie odnotowano turnusów tzw. „dzikich”, wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych kontroli odnotowano 33 turnusy (tj. 6,35 % spośród skontrolowanych turnusów wypoczynku), podczas trwania których stwierdzono uchybienia, w tym 28 dotyczących braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, 2 w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska, 2 w których nie zapewniono odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, 1 z niedostateczną liczbą urządzeń sanitarnych oraz 1 w którym stwierdzono brak bieżącej czystości.

W pionie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku wydano 1 decyzję merytoryczną za nieprawidłowy stan sanitarno - techniczny sufitu w kuchni głównej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do pomieszczeń żywnościowych.

Nałożono także 3 mandaty karne na łączną kwotę 700 zł za m.in. nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia oraz nieprawidłowości sanitarne związane z brakiem rygoru w pomieszczeniach kuchennych i magazynach żywnościowych.

Spośród uczestników wypoczywających w okresie od 19 czerwca do 1 sierpnia br. 58 osób uległy wypadkom i urazom, takim jak: złamania kończyn, uszkodzenie i zerwanie ścięgna, skręcenia kostek, stawów, ukąszenia kleszczy, poparzenie słoneczne,  skaleczenia, stłuczenia, obecność obcego ciała w oku oraz stwierdzono 11 zachorowań (m.in. infekcje dróg oddechowych, angina ropna, podejrzenia udaru słonecznego, infekcje wirusowe).

 

Powrót do szkoły z lekkim plecakiem!

   Powrót do szkoły z lekkim plecakiem!

 

 

Loading...

 

Loading...

zamknięty punkt szczepień