Obsługa osób uprawnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (WSSE):

Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie)

– w sytuacji korzystania z pomocy osoby trzeciej w formie tłumacza, osoba z niepełnosprawnością słuchu powinna wyrazić zgodę; upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia  

W WSSE wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  1. stronę internetową WSSE – https://wsse-poznan.pl/
  2. pocztę elektroniczną – adresy dostępne na stronie internetowej WSSE, a w szczególności adres:
  3. faksy – numery faksów dostępne w szczególności na stronach internetowych WSSE
  4. adres skrytki ePUAP – /wssepoznan/SkrytkaESP

Zgodnie z art. 10 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, podmioty lecznicze zapewniają możliwość korzystania przez osoby uprawione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

– Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania
z wybranej przez siebie formy komunikowania się

– Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się