• Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  POBIERZ - wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  POBIERZ - informacje do wniosków.
 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  POBIERZ - szablon pisma o udzielenie odstępstwa w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych w budynkach.
  POBIERZ - przykładowe pismo o udzielenie odstępstw.
   
  Wniosek powinien zawierać:
  - datę,
  - adres Wnioskodawcy – Inwestora,
  - adres Pełnomocnika Inwestora jeśli występuje,
  - pełnomocnictwo,
  - wniosek winien być podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika,
  - dokładny adres inwestycji,
  - kontakt telefoniczny,
  - NIP (do wystawienia decyzji płatniczej),
  - nazwę i adres organu do którego Wnioskodawca się zwraca,
  - zakres odstępstwa: np. od wysokości, zagłębienia, oświetlenia czy lokalizacji śmietnika,
  - krótki opis działalności, lokalizację wnioskowanych pomieszczeń,
  - charakter budynku: mieszkalny, handlowy, zabytek, produkcyjny, oświaty, opieki zdrowotnej,
  - rodzaj i czas wykonywanej pracy, liczbę pracowników w danym pomieszczeniu,
  - przekrój i rzut wnioskowanych pomieszczeń pracy, rysunki winny być w skali 1:50 lub 1:100, też mieć opis technologiczny pomieszczeń( w dwóch egzemplarzach każdy),
  - rzut i przekrój pomieszczeń winny mieć metrykę rysunku, podpis projektanta,
  Wniosek z ekspertyzą powinien zawierać:
  - charakterystykę obiektu oraz , w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomo mości, sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
  - szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  - cel jakiemu ma służyć ekspertyza,
  - propozycje rozwiązań zamiennych i argumentów pozwalających na akceptację przedstawionej dokumentacji,
  - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  - w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów lub jednostek badawczych,
  - opis i uzasadnienie przedstawionych rozwiązań,
 • Oddział Higieny Pracy
  POBIERZ - informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy.
  POBIERZ - informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  POBIERZ - karta zgłoszenia pracodawcy.
  POBIERZ - zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.
 • Oddział Higieny Radiacyjnej
  POBIERZ - wniosek o uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego / uruchomienie pracowni.
  Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
  projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej),
  program zapewnienia jakości lub deklaracja jego posiadania,
  instrukcja bezpiecznej pracy z aparatem RTG ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej,
  zakładowy plan postępowania awaryjnego,
  program szkoleń pracowników w zakresie ochrony radiologicznej,
  dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego,
  instrukcja obsługi aparatu,
  testy odbiorcze i specjalistyczne w przypadku pracowni stomatologicznych aparatu RTG,
  wyniki pomiarów dozymetrycznych środowiskowych (jeżeli jednostka posiada).
  POBIERZ - deklaracja posiadania Systemu Jakości.
   
  Informacje dla jednostek ubiegających się o wydanie zgody.
  Zgodnie z art.33d ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz.U. 2014 poz. 1512) prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art.33d i 33e ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz.U. 2014 poz. 1512). Natomiast prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (art.33e ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe). Minimalne wymagania dla jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008r. Nr 59 poz. 365 z późn. zm). Minimalne wymagania dla jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2013 poz. 874).
   
  POBIERZ - wytyczne postępowania dla jednostek ubiegających się o wydanie zgody.
  POBIERZ - wniosek o wydanie zgody.
  POBIERZ - wniosek o wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.